Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel

2020 - 2023

Zes missies voor landbouw, water, voedsel

In het kader van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid heeft het kabinet zijn ambities voor een aantal grote maatschappelijke thema’s vastgelegd in missies. Op het gebied van landbouw, water en voedsel zijn zes missies geformuleerd.

A

Kringlooplandbouw

B

Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie

C

Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied

D

Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel

E

Duurzame en veilige Noordzee, oceanen en binnenwateren

F

Nederland best beschermde delta

Sleuteltechnologieën

Nederland internationale kraamkamer

Door gezamenlijk op te trekken en te investeren in kennisontwikkeling en innovatie wordt een grote bijdrage geleverd aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken, zowel in Nederland als in het buitenland. 

Daarnaast levert het kansen op waarmee Nederland ook in de toekomst de kraamkamer blijft van slimme oplossingen voor vraagstukken in de land- en tuinbouw en in de watersector.

Voortbouwen en versterken

De agenda bouwt voort op de voorgaande kennis- en innovatieagenda’s van de drie topsectoren, zoals duurzaam watergebruik, duurzaam en veilig voedsel, klimaatneutrale en circulaire productie, hoogwaardige uitgangsmaterialen en slimme technologie.  Door de intensievere samenwerking tussen de drie topsectoren en de overheden (rijk en provincies) worden opgaven meer integraal opgepakt. Nieuwe thema’s zijn: biodiversiteit, klimaatadaptatie, waterkwaliteit, duurzame Noordzee en andere grote wateren en het circulair gebruik van grondstoffen.