Gewasrestenmanagement tegen ziekten

Projecttitel: Gewasrestenmanagement tegen ziekten
Projectnummer: LWV19003
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP: A2 - Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater
Looptijd: 2020 – 2023
Projectleider: Bert Evenhuis

Deze PPS richt zich op de effecten van mechanische bewerking van gewasresten op de overleving van ziekteverwekkers in de tijd onder invloed van deze behandelingen. Gewerkt wordt aan 1 model pathogeen, A. solani en 1 gewas,aardappel. De resultaten hiervan worden direct toepasbaar voor de telers. Naar verwachting kan het resultaat voor het model pathogeen vertaald worden naar andere ziekteverwekkers in de akkerbouw met een vergelijkbare levenscyclus. Het binnen dit project verkregen DNA van andere ziekteverwekkers uit gewasresten kan gebruikt worden in vervolgonderzoek voor andere pathogenen. Verder wordt aan het model pathogeen de overleving in bouwplanverband onderzocht. 

Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van lopend onderzoek op de Proeftuin Agro-ecologie en technologie of de locatie voor het nog te starten onderzoek: Integrale aanpak voor de akkerbouw op zand. In de bestaande rotaties worden gewasresten en afgestorven onkruiden bemonsterd en wordt de hoeveelheid van het pathogeen gekwantificeerd.