Klimaatmonitor Nederlandse agroproductie

Projecttitel: Klimaatmonitor Nederlandse agroproductie
Projectnummer: LWV19183
Missie: Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
MMIP: B1 - Emissiereductie methaan veehouderij
Looptijd: 2020 – 2023
Projectleider:  Marre LoefsReductie van het klimaateffect van Nederlandse agro-productieketens is, in een wereld met een groeiende voedselvraag en ambitieuze klimaatdoelen, essentieel voor de ‘license to produce’. Het klimaateffect van Nederlandse agro-productieketens is op dit moment echter niet makkelijk te koppelen aan Nederlands klimaatbeleid. Dit heeft alles te maken met het verschil in de oriëntatie van de internationale ketenrekenmethodiek (op basis van levenscyclusanalyse) die in het bedrijfsleven gangbaar is en de nationale sectorale benadering van de overheid. In de nationale benadering (ook wel schoorsteenbenadering genoemd) worden effecten van inspanningen van agrosectoren die buiten het primaire bedrijf en buiten de landsgrenzen vallen, niet meegenomen. Beide systemen hebben hun achtergrond, bestaansrecht en internationale spelregels en zullen blijven bestaan. 
 
Doel van deze PPS is om de monitoring van klimaateffecten van de Nederlandse Agro & Food productie op basis van de ketenbenadering en de nationale benadering (schoorsteenbenadering) beter op elkaar te laten aansluiten. Het betreft dan zowel het transparant maken van de verschillen, afstemming op het gebied van methodiek en data(bronnen) en het inzichtelijk maken van effecten van sectormaatregelen op ketenniveau.  
 
In deze PPS wordt er naar gestreefd om zoveel mogelijk verschillende agrosectoren te laten deelnemen via een instapmodel. Er wordt begonnen met 4 belangrijke sectoren namelijk melkvee, varkens en kalveren en de diervoedersector. Voor andere sectoren (zowel dierlijk als plantaardig) is er de mogelijkheid om later aan te sluiten en gesprekken hierover lopen. Voor elke deelnemende sector (m.u.v. overkoepelende sectoren als diervoeders) wordt een specifiek plan ontwikkeld waarin in beeld wordt gebracht welke elementen van de berekening gestandaardiseerd zijn, welke verschillen er zijn met de nationale emissieregistratie, en welke data nog ontbreken om per sector een matrix te kunnen maken die ketenemissie en nationale emissie met elkaar in verband brengt. Ook wordt voor elke sector een overzicht gemaakt waar de effecten van voorgenomen (mogelijke) maatregelen van emissiereductie tot uiting komen in de keten. Op basis van deze informatie zal per sector een plan worden opgesteld om de ketenmonitoring te verfijnen en aanbevelingen van gebruik van bedrijfslevendata voor de overheidsmonitoring in de komende jaren. Daarnaast wordt ook gekeken hoe verschillende sectoren met elkaar verbonden zijn of kunnen worden.  
Deze PPS levert een kwaliteitsimpuls voor zowel ketenmetingen als de nationale monitoring. Via deze PPS krijgen sectoren en bedrijven toegang tot kwaliteitsprotocollen, tools en standaarden op het gebied van ketenmeting. Er ontstaat met deze PPS  beter inzicht in de effectiviteit van klimaatmaatregelen, zowel in Nederland als elders en in de raakvlakken en samenhang tussen sectoren. Ook zal het brede publiek worden geïnformeerd over klimaatprestaties van Nederlandse Agro & Food sectoren op een geïntegreerde manier (volgens beide methoden). Hierdoor is er meer transparantie voor sectoren, bedrijven, consumenten en overheid hoe klimaatberekeningen gedaan zijn en kan er eerlijk vergeleken worden tussen sectoren op nationaal en op ketenniveau. 

Website