Klimaatmonitor Nederlandse agroproductie

Projecttitel: Klimaatmonitor Nederlandse agroproductie
Projectnummer: LWV19183
Missie: Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
MMIP: B1 - Emissiereductie methaan veehouderij
Looptijd: 2020 – 2023
Projectleider:  Joan Reijs

Doel van deze PPS is om monitoring van het klimaateffect van Nederlandse Agro & Food productie via de ketenbenadering (LCA) en de nationale benadering beter op elkaar te laten aansluiten. 
Effecten van maatregelen volgens beide methodes worden per sector transparant gemaakt en bestaande ketenmonitoring wordt getoetst op kwaliteit. 
Er wordt gestart met de sectoren melkvee, varkens, kalveren en diervoeders. Via een instapmodel wordt gestreefd om zoveel mogelijk agrosectoren te laten aansluiten.