Vermindering emissies en verbetering stalklimaat door bronaanpak in kalverstallen

Projecttitel: Vermindering emissies en verbetering stalklimaat door bronaanpak in kalverstallen
Projectnummer: LWV19057
Missie: Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
MMIP: B1 - Emissiereductie methaan veehouderij
Looptijd: 2020 – 2023
Projectleider: Ingrid van Dixhoorn

De kalversector staat voor nieuwe uitdagingen op het gebied van emissies naar de omgeving en daaraan gerelateerd het stalklimaat, met name de luchtkwaliteit. 
Zowel de luchtkwaliteit in de stal als de emissies naar buiten worden vooral bepaald door vervluchtiging van vervuilende componenten uit de mest. 
Een slechte luchtkwaliteit in de stal draagt bij aan de ontwikkeling van luchtwegaandoeningen en dit heeft gevolgen voor diergezondheid, dierenwelzijn en economie. 
De emissies uit de stal naar de omgeving kunnen tot milieuproblemen en geurhinder leiden. Kalverstallen die vanaf 1 januari 2020 in gebruik worden genomen moeten voldoen aan de maximale emissienorm van 2,5 kg ammoniak (NH3) per dierplaats per jaar. 
(Besluit emissiearme huisvesting). 
De huidige emissie wordt ingeschat op 3,5 kg ammoniak per kalf per jaar voor een traditioneel huisvestingsysteem. 
Voor de kalverhouderij zijn er (nog) niet veel goedgekeurde emissiearme stalsystemen. 
Naast verschillende luchtwassers staat er één stalsysteem met een tijdelijke en voorlopige emissiefactor op de RAV-lijst.
De kalversector wil voorkomen dat een eenzijdige focus op het verminderen van emissies leidt tot ongewenste afwenteling op andere thema’s zoals een verslechterde diergezondheid of dierenwelzijn. 
Bovendien wil de kalversector breed bijdragen aan maatschappelijk draagvlak dat naast genoemde punten ook aspecten omvat zoals ethiek of maatschappelijke acceptatie en inpassing van bedrijven in het landschap. 
Het overnemen van oplossingen ontwikkeld in andere sectoren is binnen de kalverhouderij niet altijd mogelijk of kan leiden tot andere problemen, zoals bijvoorbeeld vervuiling of uitglijden van kalveren op dichte gladde vloeren. 
Er is behoefte aan specifieke oplossingen voor kalverstallen. 

De doelstelling van dit project is het ontwerpen van meerdere nieuwe technische concepten voor emissie-arme oplossingen voor de kalverhouderij met als uitgangspunt een brongerichte aanpak van emissies (vooral ammoniak, geur en methaan) zodat tegelijk ook stalklimaat, diergezondheid (antibiotica reductie) en dierenwelzijn verbeteren. 
Dit leidt vervolgens tot een verbetering van de maatschappelijke acceptatie, werkplezier en rendement. 
De technische ontwerpen betreffen mogelijke afvoersystemen van mest en urine (dat zich al dan niet onder de vloer bevindt) in combinatie met het leefomgeving (welke zorg moet dragen voor leef- en ligcomfort) voor kalveren. 
Daarnaast zullen ook een aantal opties verkend worden voor de nabewerking en aanwending van de (eventueel primair gescheiden) mest en urine (om emissies verder in de keten te voorkomen en de mest duurzaam te kunnen verwerken).
 
De urgentie binnen de kalverhouderij om een verbeterslag te maken op gebied van emissiereductie is groot.
Deze vernieuwende geïntegreerde ontwerpen voor emissie arme stallen zullen een hoog niveau van dierwelzijn en diergezondheid waarborgen. 

Daarmee draagt dit project bij aan zowel de verdere verduurzaming als de maatschappelijke acceptatie van de kalverhouderij in Nederland.

Website