NIRS and manure composition

Projecttitel: NIRS and manure composition
Projectnummer: LWV19075
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP: A1- Verminderen fossiele nutriënten, water en stikstofdepositie
Looptijd: 2020 – 2023
Projectleider:  Piet Derikx

Toepassen van NIRS bij het bepalen van de nutriëntensamenstelling van dierlijke mest in de praktijksituatie maakt het mogelijk om de nutriënten beter te benutten en verbetert de fraudebestendigheid van de mestketen. Deze ambitie wordt door zowel de overheid als het betrokken bedrijfsleven onderschreven. Dit onderzoeksvoorstel maakt essentiële informatie beschikbaar om te komen tot eenduidige protocollen voor de beoordeling en onderhoud van de NIRS techniek op mestvoertuigen.

Website
Rapportage 2020