Sensing the soil

Projecttitel: Sensing the soil
Projectnummer: LWV19095
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP: A2 - Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater
Looptijd: 2020 – 2024
Projectleider: Peter Frans de Jong

De bodem is de basis van een gezond fruitgewas. Vanuit het oogpunt van duurzaam bodembeheer is het nodig om betrouwbare, actuele en ruimtelijke informatie over bodemvocht, organisch stof en nutriënten te verkrijgen. In dit project worden daarvoor nieuwe technieken ontwikkeld. Op basis hiervan kunnen maatregelen worden toegepast die het gewas gezonder maken, die de nutriënten-emissie verminderen (kringlooplandbouw) en die de teeltsystemen meer waterrobuust maken (klimaatbestendigheid).