Klimaatadaptatie in de praktijk

Projecttitel: Klimaatadaptatie in de praktijk
Projectnummer: LWV19103
Missie: Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
MMIP: C1 - Klimaatbestendig landelijk gebied: voorkomen van wateroverlast en watertekort.
Looptijd: 2020 – 2023
Projectleider: Mirjam Hack

De overkoepelende aanpak voor het project is het ontwerpen van Ontwikkelpaden voor de benodigde transitie naar een klimaatbestendige inrichting en beheer van het bodem-watersysteem. 
Deze ontwikkelpaden worden gevoed met proceskennis over de effectiviteit van maatregelen uit het werkpakket Proeftuinen en Living Labs gecombineerd met informatie uit het werkpakket Toekomstverkenningen. 
Ontwikkelpaden zijn een continu proces om samen met de actoren in gebiedsprocessen snel en flexibel (stapsgewijs) aan te kunnen passen aan klimaatverandering om daarbij de langere termijn doelen voor het gebied te realiseren. 
Proeftuinen en living labs fungeren als ontwikkel- en demonstratie-omgeving op verschillende schaalniveaus. Daarbij wordt de effectiviteit van maatregelen onderzocht en worden nieuwe verdienmodellen en het handelingsperspectief voor de actoren in het gebied verkend.