Reductiemogelijkheden van broeikasgasemissies en nutriëntenverliezen bij in- en uitkuilen

Projecttitel: Reductiemogelijkheden van broeikasgasemissies en nutriëntenverliezen bij in- en uitkuilen
Projectnummer: LWV19121
Missie: Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
MMIP: B1 - Emissiereductie methaan veehouderij
Looptijd: 2020 – 2023
Projectleider: Herman van Schooten

Het streven naar kringlooplandbouw op melkveebedrijven leidt tot extra aandacht voor het voorkomen van verliezen vanuit de kringloop. 
Dit onderzoek richt zich op het beter kwantificeren van alle vormen van verliezen tijdens het inkuilproces, met de nadruk op die in de vorm van nutriënten, broeikasgassen en ammoniak. 
De verliezen zullen worden gemeten via de innovatieve methode van proefkuilen in respiratiecellen. De resultaten worden vertaald naar maatregelen waarmee melkveehouders de verliezen kunnen beperken.