Kringloop organische stof en bodemweerbaarheid bevorderen

Projecttitel: Kringloop organische stof en bodemweerbaarheid bevorderen
Projectnummer: LWV19166
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP: A2 - Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater
Looptijd: 2020 – 2024
Projectleider: Joeke Postma

Doel van dit project is de geschiktheid van diverse organische producten voor het verbeteren van de bodemkwaliteit in land- en tuinbouw te testen. Het op peil houden (of verhogen) van de bodemorganische stof draagt bij aan verschillende bodemdiensten, zoals bodemvruchtbaarheid, structuur en watervasthoudend vermogen, maar ook aan bodembiodiversiteit en ziektewerendheid. Met name voor gerichte stimulering van ziektewerendheid ontbreekt kennis, terwijl dit door de afname van beschikbare gewasbeschermingsmiddelen wel belangrijk is voor het telen van gezonde gewassen.
Aanpak: Middels een deskstudie wordt de bestaande kennis over organische producten en toepasbaarheid voor verschillende bodemdiensten samengevat (geschiktheid én risico’s). Daarnaast richt dit 2-jarige project zich op de karakterisering van uiteenlopende organische producten, inclusief nieuwe organische reststromen, en hun effect op de ziektewering van verschillende voor land- en tuinbouw relevante pathogenen. Dit levert kennis over de geschiktheid van de organische producten, mogelijkheden om ziektewering te verhogen, maar ook inzicht in de eigenschappen van organische stof die indicatief zijn voor ziektewering per pathogeen. Deze informatie dient als voorbereiding voor de toepassing van organische producten onder praktijkomstandigheden waarbij effecten op bodemkwaliteit en gewasproductie meer integraal getoetst worden.
Vernieuwing: In eerder onderzoek hebben we gezien dat bepaalde organische producten ziektewering van 1 of 2 pathogenen kunnen stimuleren. In het huidige project testen we 6 verschillende gewas-pathogeen combinaties én een breder scala aan organische producten, waardoor we de eigenschappen van deze producten die leidend zijn voor ziektewering kunnen identificeren. Er wordt ook een nieuwe techniek (Rock-Eval methode) gebruikt om de samenstelling van de organische stof te karakteriseren, waarmee we mogelijk het effect op de bodemdiensten beter kunnen voorspellen.