Duurzame beheersing van onkruiden

Projecttitel: Duurzame beheersing van onkruiden
Projectnummer: LWV19193
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP: A2 - Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater
Looptijd: 2020 – 2024
Projectleider: Hennie Tesselaar

In het project worden innovatieve en duurzame methodieken onderzocht om de onkruiddruk te beheersen. In de huidige praktijk is de aanpak van onkruid vooral gericht op directe bestrijding van onkruiden. In dit project wordt juist nieuwe kennis opgebouwd over de mogelijkheden van systeemstrategieën waarbinnen diverse individuele methodieken gecombineerd worden ingezet om de druk van onkruid te beheersen en zo een aanzienlijke vermindering van het aandeel chemische middelen te realiseren.
Doelstelling van dit project is de afhankelijkheid van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen - en in het bijzonder glyfosaat - te verminderen door duurzamer de onkruiddruk te verlagen of de druk van onkruiden beter te beheersen met behoud van productie en kwaliteit van de te telen gewassen. Het onderzoek is toegespitst op de sectoren akkerbouw, sierteelt onder glas, bloembollenteelt en melkveehouderij. Het project is opgedeeld in het onderzoeken van de volgende methodes:
1. Alternatieve low risk middelen voor onkruidbeheersing
2. Toepassing van mulch strategieën, scheuren grasland, niet kerende grondbewerking
3. Digitale technieken om de vitaliteit van het onkruid en de onkruiddruk te meten
4. Toepasbaarheid van extracellulair zelf-DNA als onkruidonderdrukker