Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw

Projecttitel: Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw
Projectnummer: LWV19195
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP: A2 - Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater
Looptijd: 2020 – 2024
Projectleider: Gert van Duinkerken

Ca. 65% van het Nederlandse landbouwareaal wordt gebruikt voor de productie van ruwvoeders. Een breed samengesteld consortium werkt aan verduurzaming van de productie van gras en voedergewassen. Zorg voor de bodem staat centraal, gericht op het sluiten van kringlopen; klimaatvriendelijke en –bestendig teelt; biodiversiteit en agro-ecologie; en optimalisering van gewasopbrengst en – management.