Succesvol implementeren groene stadsontwikkeling

Projecttitel: Succesvol implementeren groene stadsontwikkeling
Projectnummer: LWV19222.03
Missie: Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
MMIP: C3 - Waterrobuust en klimaatbestendig stedelijk gebied
Looptijd: 2020 – 2024
Projectleider: Robbert Snep

In de praktijk van stadsvernieuwing en –uitbreiding wordt stadsgroen vaak onvoldoende meegenomen om ook echt bij te dragen aan de kwaliteit van de leefomgeving, ondanks dat de baten van stadsgroen inmiddels breed bekend zijn. Juist in een periode dat de stad voor belangrijke uitdagingen staat zoals de bouwopgave, energietransitie, verduurzaming van vastgoed en ambities voor gezonde, klimaatbestendige en sociale steden leidt dit tot gemiste kansen, waardoor gestelde
doelen voor duurzame verstedelijking niet gehaald zullen worden. Dit project wil werken aan een betere implementatie van groen in stadsontwikkeling (verdichten èn vergroenen). Doel is om stedelijke professionals van de juiste kennis te voorzien om de integratie van groen in de stadsontwikkelingsprocessen te verbeteren. Dit project is vernieuwend omdat het systematisch onderzoek doet naar de succes- en faalfactoren bij de integratie van groen in stedelijke
planvormingsprocessen, en samen met steden en brancheorganisaties oplossingen aandraagt zoals verbeteringen van richtlijnen (e.g. LIOR - Leidraad Inrichting Openbare Ruimte), normen (e.g. puntensysteem Natuurinclusief Bouwen), keurmerken (e.g. BREAAM), en financieringsmodellen (NEPROM) ten behoeve van groen in steden.

In gemeentelijke coalitieakkoorden staan grote ambities m.b.t. vergroening en klimaatbestendigheid van steden (e.g. 20 ha nieuw groen in Rotterdam). Dit project levert concrete kennis en producten die gemeenten gaan helpen die ambities ook te realiseren. Door de resultaten van het project wetenschappelijk te publiceren en presenteren draagt het project bij aan de wereldwijde discours over stedelijke verdichting en vergroening (zie Haaland & Konijnendijk 2015).

Het project draagt bij aan één van de drie doelen van De Groene Stad [verbinden en stimuleren van groene en niet-groene partijen] en genereert kansen voor ontwerpers van stedelijke en groene ruimte (e.g. Effectief Groen-concepten, groene architectuur), en voor kwekers, inrichters en beheerders van stadsgroen (meer en specifieker stadsgroen, aangepast beheer). Vandaar dat brancheverenigingen (Stadswerk, BNA, NVTL, VHG, DGS, NEPROM) uit de wereld van vastgoed, projectontwikkeling, stedenbouwkundig ontwerp, groeninrichting en -beheer interesse hebben en als partner zijn aangesloten. Voor onderzoekers en studenten van Wageningen University & Research en Van Hall Larenstein biedt het project de kans een daadwerkelijke bijdrage leveren aan de verduurzaming en vergroening van de stedelijke leefomgeving. Tenslotte, het project adresseert twee in de Kennis- en Innovatie Agenda Landbouw, Water, Voedsel omschreven thema’s: "Waterrobuust en klimaatbestendig stedelijk gebied” [MMIP C-3, meerdere deelprogramma’s] en “Gezonde voeding een
makkelijke keuze” [MMIP D2]. Dit project maakt onderdeel uit van het programma De Groene Agenda 2020-2023.