Varkens Kompas - 
Varkenshouders op koers met gezonde, vitale varkens

Projecttitel: Varkens Kompas - Varkenshouders op koers met gezonde, vitale varkens
Projectnummer: LWV19225
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP: D3: Veilige en duurzame primaire productie
Looptijd: 2020 – 2023
Projectleider: Bennie van der Fels

In deze PPS wordt een Varkens Kompas ontwikkeld in de vorm van een applicatie die inzicht kan geven aan de varkenshouder door combinatie van real-time en historische data. Hiermee kunnen blinde vlekken in bedrijfsvoering worden gesignaleerd en kan focus worden gelegd op handelingsperspectieven die diergezondheid en dierenwelzijn verbeteren. 

Tijdig en preventief kunnen bijsturen vraagt om (1) dier gebonden indicatoren waarmee een verhoogd risico op welzijns- en gezondheidsproblemen gesignaleerd kan worden en (2) handvatten voor handelingsperspectief op verschillende focusgebieden. De indicatoren worden in het Varkens Kompas gekoppeld aan de mogelijkheden voor handelingsperspectieven per diercategorie en focusgebied. 

De zes focusgebieden zijn: a) management en werkroutines (o.a. speenstrategie); b) (epi)genetica; c) voeding en water; d) diergezondheid & biosecurity; e) klimaat (o.a. luchtsamenstelling) en f) huisvesting (o.a. verrijken leefomgeving).

In combinatie met het ontwikkelen van (semi)continu gemeten dier gebonden indicatoren, real-time data en historische data kunnen aanpassingen aan de focusgebieden direct worden geëvalueerd. 
Daarnaast kan door vergelijkend onderzoek een benchmark worden gesteld per focusgebied.