Point of Need Testing (PoNT) voor transparante, duurzame productieketens

Projecttitel: Point of Need Testing (PoNT) voor transparante, duurzame productieketens
Projectnummer: LWV19244
Missie: Sleuteltechnologieën
MMIP: ST1 - Smart Technologies in Agri-Horti-Water-Food
Looptijd: 2020 – 2023
Projectleiders:  Peter Bonants & Andries Koops

Agro moet een transitie maken naar emissiearme productie: minder pesticiden, antibiotica en broeikaskassen en minder verspilling. 
Tegelijk moet voedsel gezond zijn, diervriendelijk worden geproduceerd en vrij zijn van contaminanten, toxines en pathogenen. 
Veilig, emissiearm, en respectvol zijn de kernthema’s voor toekomstbestendig agro ondernemen, samengevat als duurzame productie. 
Duurzaam is alleen haalbaar en houdbaar als productiepartners de instrumenten hebben om dagelijks, op relevante punten in de productie- of handelsketen, zonder te hoeven wachten op laboratoriumonderzoek, in staat zijn om duurzaamheidsparameters te monitoren en de resultaten te delen met de keten als geheel. 
De sector heeft behoefte aan analysetesten die fit-for-purpose, hoge gevoeligheid, betrouwbaarheid, eenvoud van uitvoering en lage prijs combineren: Point of Need Testing (PoNT). PoNT is feitelijk diagnostische high tech, maar eenvoudig en toegankelijk samengepakt op enkele mm2 voor de kostprijs van enkele €. 

De ontwikkeling van PoNT komt het best tot zijn recht in een ketenbenadering; dit project voorziet daarin. Het project brengt private partners bijeen uit de agro, medische, agro, mobiele sensor en DNA technologie. 
Verder bundelt het project alle diagnostische expertise die afzonderlijk aanwezig is in de verschillende Wageningen UR toepassingsgebieden: agroproductie, voedselveiligheid, plantaardige en dierlijke pathogenen, milieumonitoring en humane diagnostiek. 
Het project wordt vormgegeven middels door zes sectorgerichte werkpakketten (WP’s 1-6) die zijn ingericht rond een specifieke sectorvraag. 
De overall impact van dit project is dat het de best beschikbare kennis bundelt en beschikbaar maakt voor meerdere sectoren, en daarmee een cruciale en tijdige bijdrage levert aan de transitie naar duurzame productie. 
Daarmee vindt dit project tevens aansluiting bij vier van de zes beschreven LWV missies. 

PoNT helpt ketenpartijen te monitoren of aan ketenbreed afgesproken standaarden wordt voldaan, welke interventies in productieprocessen nodig zijn om de kwaliteit en om de gezondheid, veiligheid en duurzaamheid van producten te verbeteren. 
PoNT zal vroeg in de handels- of productielijn risico’s kunnen opsporen en daarmee de kans op intoxicaties en re-calls wezenlijk beperken. 
In dierlijke productie zal PoNT het mogelijk maken om pathogenen tijdig te detecteren, waarmee interventies (o.a. antibiotica) onderbouwd kunnen worden toegepast, en de kans op uitbraken wordt verkleind. In plantaardige productie zullen snelle testen ketenpartijen helpen om chemie- en pathogeen-vrij te produceren. 
Het zal in het landelijke gebied helpen om emissie van broeikasgassen in kaart te brengen en het effect van interventies te monitoren.

Website