Klimaatadaptatie netwerk open teelten

Projecttitel: Klimaatadaptatie netwerk open teelten
Projectnummer: 20003
Missie: Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
Looptijd: 2020 – 2022
Budget publiek: € 133.000
Budget privaat:  € 67.000
Projectleider: Pieter de Wolf
Betrokken partijen:  Agrifirm, LTO-DAW, Verbond van Verzekeraars, Wageningen University & Research

Klimaatverandering brengt nu en in de toekomst risico’s met zich mee voor gewassen en bedrijven in de open teelten. Daartoe zijn al een aantal regionale projecten geïnitieerd, om het meest urgente probleem in die gebieden beheersbaar te houden, zoals verzilting in de kuststreken, neerslagoverschotten en -tekorten in het Noordelijke pootaardappelgebied en hevige neerslag en waterafspoeling in het zuiden van het land. Deze projecten leveren op deze thema’s interessante resultaten op, die ook voor andere regio’s relevant kunnen zijn. Daarnaast blijken deze projecten vaak vergelijkbare kennisvragen te hebben, zoals ‘wat is het effect van grondbewerking en organische stof op de infiltratie- en buffercapaciteit van landbouwgrond?,’ of ‘welke adaptatiemaatregelen kunnen het beste genomen worden op een bedrijf of perceel?’. Het KlimaatAdaptatie Netwerk Open teelten (KANO) richt zich op ontsluiting en doorwerking van kennis over klimaatadaptatie naar boeren en tuinders in de open teelten. Daarbij ligt nadruk op het zichtbaar en bespreekbaar maken van klimaatverandering voor individuele landbouwbedrijven en het vervolgens uitwisselen van kennis over concrete maatregelen die de ondernemers kunnen oppakken om hun bedrijf weerbaarder te maken voor de klimaatverandering. Hiervoor worden kennisproducten ontwikkeld, wordt kennis benut van nationale en regionale projecten en worden praktijkervaringen gedeeld. KANO is afgebakend tot de open teelten: akkerbouw, vollegrondsgroenten, bloembollen, fruitteelt en boomkwekerij. De kennis voor deze sectoren is ook relevant voor de ruwvoerproductie op veehouderijbedrijven (zoals gras en mais). Het bouwt direct voort op in 2019 door LNV gefinancierd project over klimaatadaptatie in de open teelten. Daarnaast wordt het stevig verbonden met het programma VKV Versterking KennisVerspreiding van DAW.