107 projecten gehonoreerd in PPS-call Landbouw, Water, Voedsel

De PPS-call van de Topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem heeft 107 nieuwe PPS-projecten opgeleverd. De projecten richten zich op de beantwoording van de kennis- en innovatieopgaven uit de gezamenlijke kennis- en innovatieagenda Landbouw, Read more

Oproep voor Kennis op Maat-projecten opent op 1 november

De Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agri & Food roepen vanaf 1 november partijen op projecten in te dienen binnen het nieuwe programma Kennis op Maat. Wageningen Research reserveert voor dit programma jaarlijks 2,5 miljoen euro (exclusief BTW) voor Read more

196 voorstellen ingediend bij PPS-oproep

Er zijn 196 projectvoorstellen ingediend tijdens de oproep voor PPS-projecten die binnen de onderwerpen van de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel passen. De projecten vragen in totaal om een bijdrage van 117 miljoen euro. Het gevraagd budget voor Read more

LWV19075 Voorbeeldpagina

Projectnummer: 20001-KOM Missie: VoorbeeldpaginaLooptijd: 2020 – 2023Budget publiek: € 1.330.000Budget privaat:  € 680.000Projectleider: Marleen Riemens Betrokken partijen: Betrokken Partij 1, Betrokken Partij2, Betrokken Partij 3, Betrokken Read more

KoM20011 Leerreis Nutriëntenkringloop

Projectnummer: 20011Missie: Klimaatneutrale landbouwLooptijd: 2020-2023Budget publiek: € 226.000Budget privaat:  € 134.000Projectleider: Oscar Schoumans Betrokken partijen: NCM, Z-LTO, Groen Kennis Net , Wageningen University & Research 

De leerreis nutriëntenkringloop heeft als doel om bestaande kennis Read more

KoM20005 De Melkveehouder als koploper naar 2030

Projectnummer: 20005Missie: KringlooplandbouwLooptijd: 2020Budget publiek: € 58.000Budget privaat:  € 50.000Projectleider: Gert van Duinkerken Betrokken partijen: Triple Dairy, Wageningen University & Research 

Melkveehouders staan voor een omslag naar kringlooplandbouw en een klimaatvriendelijke bedrijfsvoering. Read more