Project Bouwstenen voor het oplossen van het knelpunt Trichodoriden en TRV in de systeemaanpak voor de akkerbouw op de lichte gronden

Projectnummer
LWV20047

Missie
A. Kringlooplandbouw

MMIP primair
A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

MMIP secundair

Startdatum project
01-01-2021

Einddatum project
31-12-2026

Projectleider
Pella Brinkman

Website

Status project

Samenvatting project
Door het knelpunt Trichodoriden en Tabaksratelvirus op te lossen, draagt dit voorstel bij aan een systeemaanpak voor de akkerbouw op de lichte gronden. Kennis van de waardplantstatus van groenbemesters maakt een slimme gewasvolgorde mogelijk. Resistente aardappelrassen leveren een schade- en virusvrij product en verlagen de afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen. Resistentie in groenbemesters maakt deze teelt ter verbetering van het bodembeheer mogelijk, met lagere emissies als gevolg.

Doel van het project

Relatie met missie/motivatie

Geplande resultaten

Terug