Project Detectie van moeilijk bereikbare Q-organismen door gebruik van smart collecties en Pantools

Projectnummer
LWV20235

Missie
A. Kringlooplandbouw

MMIP primair
A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

MMIP secundair

Startdatum project
01-01-2021

Einddatum project
31-12-2026

Projectleider
Theo van der Lee

Website

Status project

Samenvatting project
Voor het borgen van een gezond teeltsysteem is het belangrijk quarantaineziekten en -plagen in land- en tuinbouw te detecteren en te monitoren. Innovaties op het gebied van detectie en monitoring zijn dringend gewenst omdat de huidige strategieën vaak ontoereikend zijn. Ze houden onvoldoende rekening met diversiteit binnen soorten, evolutie, populatieopbouw van ziekte of plaag. Dit project wil op proactief omgaan met risico’s bij introducties van quarantaineorganismen met behulp van pangenomen.

Doel van het project

Relatie met missie/motivatie

Geplande resultaten

Terug