Project Duurzame water- en ecosystemen voor klimaatrobuust stedelijk groen

Projectnummer
LWV20225

Missie
C. Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied

MMIP primair
C3. Waterrobuust en klimaatbestendig stedelijk gebied

MMIP secundair

Startdatum project
01-01-2021

Einddatum project
31-12-2026

Projectleider
Marjolein Sterk

Website

Status project

Samenvatting project
Vergroening van steden wordt steeds vaker toegepast als maatregel tegen hitte, mede vanwege andere
positieve effecten op biodiversiteit, gezondheid, leefbaarheid en de financiële baten die het oplevert via
bijvoorbeeld de belevingswaarde van een stadscentrum. Maar vergroening vergroot ook de verdamping en dus
de waterbehoefte in stedelijk gebied, terwijl extreem hoge temperaturen vaak voorkomen in tegelijkertijd
droge periodes. In de praktijk kan dit leiden tot verdampingsreductie tijdens droogte en dus minder effectieve
verkoeling. De recente zomers van 2018 en 2019 hebben de urgentie van het gekoppelde probleem tussen de
stedelijke waterhuishouding, droogte en hittemitigatie goed zichtbaar gemaakt. Over de link tussen hitte en
waterbehoefte van groen (voor verkoeling en überhaupt om te overleven) zijn veel vragen.
Dit project start met een inventarisatie van bestaand en kansrijk opgaand groen voor Nederlandse steden,
aansluitend op bestaande informatie en bekeken vanuit een ecosysteembenadering. M.b.v.
atmosfeermodellen leggen we de relatie tussen verdamping en verkoeling en voeden we het Landelijk
Hydrologisch Model waarmee het effect van stedelijke verdamping op het grondwaterpeil geschat kan worden.
In een maatschappelijke kosten-baten analyse zullen we verschillende opties voor vergroening evalueren en
vergelijken. Door bestaande kennis over klimaatbestendige uitgangsmaterialen te combineren met kennis van
natuurlijke (bos)ecosystemen met uitkomsten van het hydrologisch model ontwikkelen we voorbeelden van
ruimtelijke ontwerpen voor klimaatbestendige opgaande ecosystemen voor verschillende regio’s en
toepassingen.

Doel van het project

Relatie met missie/motivatie

Geplande resultaten

Terug