Project Een integrale aanpak voor opsporing van ongewenst perfluorstoffen in de waterketen

Projectnummer
LWV20171

Missie
C. Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied

MMIP primair
C4. Verbeteren waterkwaliteit

MMIP secundair

Startdatum project
01-01-2021

Einddatum project
31-12-2026

Projectleider
Frederic Been

Website

Status project

Samenvatting project
Van de meer dan 4700 Poly- en perfluoralkylstoffen wordt momenteel een fractie gemonitord. De aanwezigheid en verspreiding van complexe mengsel van PFAS blijft daardoor onbekend. Een locatiespecifieke aanpak is vereist om vervuiling van ons water met PFAS in kaart te brengen en maatregelen te nemen. Hiervoor is een integrale strategie vereist. Dit project voorziet in ontwikkeling van een dergelijke strategie en de eerste toepassingen daarvan.

Doel van het project

Relatie met missie/motivatie

Geplande resultaten

Terug