Project Effecten van nutriënten op ziekten, plaagorganismen en hun bestrijders

Projectnummer
LWV20163

Missie
A. Kringlooplandbouw

MMIP primair
A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

MMIP secundair

Startdatum project
01-01-2021

Einddatum project
31-12-2026

Projectleider
Wim Voogt

Website

Status project

Samenvatting project
Nutriënten beïnvloeden de weerstand tegen ziekten en plagen, maar dit principe wordt in kassen niet toegepast. Na een uitvoerige literatuurstudie worden kansrijke combinaties van nutriënt/gewas/plaag/ziekte nader bestudeerd. In kortlopende experimenten worden de effecten van nutriënt concentraties op groei en ontwikkeling, de ontwikkeling van de plaag c.q. ziekte, de interactie met biologische bestrijders en diverse andere parameters bestudeerd. Hierna volgen opschalingsproeven. Dit onderzoek zal telers extra bouwstenen geven voor een weerbaar teeltsysteem.

Doel van het project

Relatie met missie/motivatie

Geplande resultaten

Terug