Project Micronutriënten in de kringloop

Projectnummer
LWV20249

Missie
A. Kringlooplandbouw

MMIP primair
A1. Verminderen fossiele nutriënten en emissies naar bodem, water en lucht

MMIP secundair

Startdatum project
01-01-2021

Einddatum project
31-12-2026

Projectleider
kees roest

Website

Status project

Samenvatting project
Dit onderzoek richt zich op het sluiten van de micronutriënten kringloop van een 6 tot 8-tal essentiële
micronutriënten in het Nederlandse voedselsysteem binnen wettelijke, milieukundige, economische en
technologische kaders. De focus ligt op het directe (via de micronutriënten bevattende stromen) en indirecte
(na behandeling van stromen) hergebruik van de micronutriënten.
Er is meer aandacht gewenst voor micronutriënten in het agro-voedsel-afval systeem. In het verleden is
gekeken naar het hergebruik van organische reststromen, slibstromen en mest, maar niet vanuit de functionele
waarde van micronutriënten hierin. Micronutriënten worden, vergelijkbaar met fosfaat, uit geologische
reserves gewonnen en in de voedselketen per saldo lineair gebruikt. Projectpartners hebben een sterke wens
om voor micronutriënten toe te werken naar een circulaire omgang. De projectaanpak omvat het in kaart
brengen van de nutriëntenstromenvrachten en -concentraties in reststromen, de plant-beschikbaarheid van
deze micronutriënten en het ontwikkelen van waardeketens voor gerecyclede micronutriënten.

Doel van het project

Relatie met missie/motivatie

Geplande resultaten

Terug