Project Moleculaire karakterisering waardplantenstatus van stengelaaltjerassen

Projectnummer
LWV20026

Missie
A. Kringlooplandbouw

MMIP primair
A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

MMIP secundair

Startdatum project
01-01-2021

Einddatum project
31-12-2026

Projectleider
Jaap Bakker

Website

Status project

Samenvatting project
Verontrustende signalen vanuit de praktijk geven aan dat stengelaaltjes, een RNQP, in toenemende mate
problemen veroorzaken in de land- en tuinbouw. Stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci) tasten niet alleen
bolgewassen aan, zoals tulpen, narcissen, hyacinten en uien, maar ook maïs, aardappelen, peen, suikerbieten,
vlinderbloemigen en diverse groenbemesters. Van de stengelaaltjes zijn wereldwijd meer dan 20 rassen
bekend die getypeerd worden door de mate van vermeerdering op een reeks waardplanten (‘differentials’).
Welke stengelaaltjesrassen in Nederland voorkomen en in hoeverre deze te beheersen zijn middels
vruchtwisseling is momenteel onbekend. Ook ontbreekt het inzicht in de snelheid waarmee virulente
genotypen uitselecteren. Tezamen met het taboe op melding door telers van symptomen en/of schade door
mogelijke RNQP-organismen is de sector van mening dat stengelaaltjes een ernstige bedreiging zijn voor het
ontwikkelen van weerbare teeltsystemen. Het doel van dit project is de moleculaire ontrafeling van de
waardplantenstatus van de in Nederland voorkomende stengelaaltjesrassen waardoor het mogelijk wordt: i)
duurzame vruchtwisselingsschema’s op te stellen, ii) perceel-specifieke teeltadviezen te verstrekken op basis
van een snelle diagnostische test, iii) tijdig fytosanitaire maatregelen te nemen, en iv) gericht en efficiënt te
testen en te veredelen op resistente waardplanten, inclusief groenbemesters.

Doel van het project

Relatie met missie/motivatie

Geplande resultaten

Terug