Kennis-op-Maat-projecten

Kringlooplandbouw

2022

KoM22006 – Beter Bodembeheer bij de hand
KoM22007 – Wikimest
KoM22013 – Met techniek naar minder onkruid

2021
KoM21001 – Voer voor adviseurs, fase 2
KoM21002 – Op naar meer gewasdiverse teelt in Nederland
KoM21003 – Faunabeheer in de praktijk
KoM21005 – Biodiversiteitsmonitor Open teelten
KOM21006 – Smart Farming Open Teelten
KoM21007 – Hennep uit de Kast
KoM21008 – Klaar voor de toekomst?Productie-efficiëntie verbetering in de insectenteelt in Nederland
KoM21010 – GoChem
KoM21011 – Gebiedsgerichte kansen voor natuurinclusieve landbouw
KoM21015 – Preventie van bodemverdichting in de akkerbouw
KoM2016 – Praktijk-Raamwerk voor GLOBALG.A.P. v6
KoM21017 – Biobased Materials for Future Proof Design
KoM21019 – Bewustwording en preventie van Q-organismen in de boomkwekerijsector

2020
KoM20001 – Kennistransfer Plantgezondheid
KoM20004 – Digitale gids natuurinclusieve landbouw
KoM20011 – Leerreis Nutriëntenkringloop
KoM20018 – Circulaire Tuinbouw Greenport West-Holland
KoM20019 – Biodiversiteitsmonitoring voor melkveehouderijbedrijven
KoM20020 – CRKLS – digitaal kennisplatform voor praktijkonderzoek
KoM20025 – Fruit 4.0: Precisiefruitteelt van onderzoek naar praktijk
KoM20026 – Voer voor adviseurs
KoM20032 – Kennisnetwerk Invasieve Exoten
KoM20039 – Biologisch: inspiratiebron voor kringlooplandbouw

Klimaatneutrale productie

KOM20021 – Online Learning Resource and Community Biobrandstoffen

Klimaatbestendige inrichting

2022

KoM22005 – Duurzame Doeners

2020

KoM20002 – De nieuwe hovenier
KoM20003 – KlimaatAdaptatie Netwerk Open teelten
KoM20010 – De Groene Agenda 2020-2023
KoM20033 – Ontsluiting landbouwkennis bodemvochtmanagement
KoM20036 – Studieclub Zoete Toekomst Texel

Gewaardeerd, gezond en veilig

2022

KoM22004 – Water-Energie-Voedsel Nexus
KoM22010 – Kennisverspreiding natuurlijke middelen t.b.v. duurzame veehouderij
KoM22011 – Roadshow Winst van een goed ingericht activiteitsgebied voor varkens
KoM22016 – Stalkaart Hittestress Melkvee
KoM22020 – PaardAlert – Kennisplatform voor besmettelijke paardenziektes

2021
KoM21004 – Eigen eiwit van eigen land
KoM21012 – Voedselverspilling

KoM21014 – Kennis voor de Keurmeesters van de Toekomst 2020
KoM20005 – Koploperscursus Melkveehouderij
KoM20008 – Verbreding praktijktoepassing IPM-vogelmijt
KoM20022 – Veerkracht- Lang leve de gezonde melkkoe
Kom20038 – Veiligheid van circulaire diervoeders
KoM20040 – Wijs met Wormen
KoM20042 – Streefwaardes en KPI’s voor melkveehouders richting 2030
KoM20044 – Met de klas naar de groente- of fruittteler
KoM20046 – Hokverrijking voor varkens gewikt en gewogen
KoM20047 – Kennisverspreiding natuurlijke middelen t.b.v. duurzame veehouderij
KoM20049 – Naar een robuuste MFL: van kennis naar actie

Duurzame en veilige wateren

2022

KoM22021 – Masterclass Ondernemerschap in de Blauwe economie 2.0

2020

KoM20006 – Schelpdieren, duurzaam en gezond
KoM20016 – Kennis van plank naar praktijk: selectieve visserij en duurzaam beheer
KoM21009 – Masterclass Ondernemerschap in de Blauwe economie

Sleuteltechnologieën

2022

KoM22002 – Recent ontwikkelde  fokkerijkennis breed beschikbaar maken voor potentiële gebruikers

2020

KoM20027 – Sowing Seeds of Knowledge

LNV – MMIP’s

KoM22015 – Ontsluiten kennis Functionele Agrobiodiversiteit