NIEUWS

Missie c

Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied

In 2050 is Nederland in zowel het landelijk als stedelijk gebied klimaatbestendig en waterrobuust ingericht. In het landelijk gebied is het beheer van grond- en oppervlaktewater zodanig dat het een belangrijke bijdrage levert aan de klimaatbestendigheid van de land- en tuinbouw en grondwaterafhankelijke industrie zonder onomkeerbare schade te doen aan natuurgebieden. Tegelijkertijd zijn de land- en tuinbouwsystemen zodanig ingericht dat ze kunnen omgaan met de klimaatveranderingen. De gebouwde omgeving is klimaatbestendig ingericht doordat het stedelijk waterbeheer is geoptimaliseerd, de omgeving is vergroend en doordat er klimaatadaptief wordt gebouwd en ingericht. Kwaliteitsverbetering van grond- en oppervlaktewater blijft een voortdurend aandachtspunt.

Belangrijkste kennis- en innovatiethema’s

  • Voorkomen van wateroverlast en watertekort in landelijk en stedelijk gebied;  
  • Ontwikkeling van klimaatbestendige land- en tuinbouwproductiesystemen en inrichting van een klimaatbestendige gebouwde omgeving; 
  • Verbeteren van de waterkwaliteit.

Voorbeelden

Schoon water in tuinbouwgebieden

Via het project ‘Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten’ werkt de sector aan vraagstukken die spelen bij emissieloos telen en het zuiveren van reststromen (het sluiten van de water- en nutriëntenkringloop). 
Het doel van dit project is het ontwikkelen van een aanpak voor het optimaal beheren van de waterstromen. Eén van de problemen bij langdurig hergebruiken van water is de ophoping van natrium en andere ongewenste stoffen. Via dit project wordt er nieuwe kennis ontwikkeld over de natriumopname en -gevoeligheid van kasteelten om zo waterlozing vanwege natrium overbodig te maken.

De waarde van bomen en ander groen in de stad

Groen in de stad is goed voor de bewoners en heeft allerlei positieve effecten op het klimaat, de luchtkwaliteit, de biodiversiteit en de waterhuishouding. Deze baten zijn echter moeilijk in cijfers uit te drukken. Dit project verzamelt de beschikbare kennis over deze baten en vult deze aan met praktijkkennis. 

 Ontwerpers, beleidsmakers en beheerders van stedelijk groen kunnen de potentiële baten van stedelijk groen makkelijker meenemen in plannen en besluiten rondom de inrichting van de stad en het beheer van de buitenruimte. Boomkwekers en handelaren kunnen een gerichter assortiment voor bepaalde functies van groen ontwikkelen en vermarkten.