NIEUWS

Missie b

Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie

In 2050 werkt de land- en tuinbouwsector klimaatneutraal. De uitstoot van broeikasgassen, die dan stevig is verminderd, wordt gecompenseerd door extra vastlegging van CO2 in de bodem en in de natuur. De sector maakt geen gebruik meer van fossiele grondstoffen en is leverancier van duurzame energie.

Belangrijkste kennis- en innovatiethema’s

  • Reductie van de uitstoot van methaan in de veehouderij; 
  • Vermindering van oxidatie in de veenweidegebieden; 
  • Vermindering van de uitstoot van lachgas bij de bemesting van landbouwbodems en bij de vollegrondsteelt; 
  • Vastlegging van koolstof in landbouwbodems, bij vollegrondsteelt, in bos en natuur; 
  • Vermindering van energieverbruik in glastuinbouw.

Voorbeelden

Op naar een klimaatneutrale glastuinbouw

Voor 2030 richt de tuinbouwsector zich op het halveren van de CO2-emissie ten opzichte van vandaag. Essentieel is daarbij met name de doorontwikkeling en implementatie van energiebesparing in kassen, de beschikbaarheid van voldoende externe CO2, de realisatie van warmtenetten en de doorontwikkeling van aardwarmte, en herstructurering en nieuwbouw van het areaal met minimaal 300 hectare per jaar. Het programma ‘Kas als Energiebron’ zet in op de ontwikkeling van kennis, concepten en ondersteunende technologie. Ook werkt het aan maximale implementatie in de praktijk van ontwikkelde technieken waarbij een gebiedsgerichte aanpak wordt gevolgd. Een goed voorbeeld van dergelijke research zijn de projecten waarin fossielvrije teeltsystemen worden ontwikkeld en gedemonstreerd.

Zeewier voor voedsel en diervoeders

Zeewier is voedzaam en veelzijdig; het zou weleens een belangrijke bron van plantaardig eiwit kunnen worden. Grootschalige zeewierteelt is echter nog niet rendabel in West-Europa. De innovaties uit het project ‘Seaweed for food and feed’ moeten daar verandering in brengen door de productiekosten omlaag te brengen en de economische opbrengst te vergroten. Dit project ontwikkelt kennis en innovaties in de zeewiersector om bij te dragen aan de groei van nieuwe duurzame grondstoffen in Nederland. Kennis is nodig langs de gehele waardeketen van zeewier: van veredeling, verwerking tot aan consumentengedrag. Het project heeft tot doel om van zeewier een nieuwe duurzame bron van gezonde voedingsmiddelen, voedingsadditieven en diervoeding te maken met een duurzame zeewierteelt in de Nederlandse wateren.