NIEUWS

Missie b

Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie

In 2050 werkt de land- en tuinbouwsector klimaatneutraal. De uitstoot van broeikasgassen, die dan stevig is verminderd, wordt gecompenseerd door extra vastlegging van CO2 in de bodem en in de natuur. De sector maakt geen gebruik meer van fossiele grondstoffen en is leverancier van duurzame energie.

Belangrijkste kennis- en innovatiethema’s

  • Reductie van de uitstoot van methaan in de veehouderij; 
  • Vermindering van oxidatie in de veenweidegebieden; 
  • Vermindering van de uitstoot van lachgas bij de bemesting van landbouwbodems en bij de vollegrondsteelt; 
  • Vastlegging van koolstof in landbouwbodems, bij vollegrondsteelt, in bos en natuur; 
  • Vermindering van energieverbruik in glastuinbouw.

Voorbeelden

Op naar een klimaatneutrale glastuinbouw

Voor 2030 richt de tuinbouwsector zich op het halveren van de CO2-emissie ten opzichte van vandaag. Essentieel is daarbij met name de doorontwikkeling en implementatie van energiebesparing in kassen, de beschikbaarheid van voldoende externe CO2, de realisatie van warmtenetten en de doorontwikkeling van aardwarmte, en herstructurering en nieuwbouw van het areaal met minimaal 300 hectare per jaar. Het programma ‘Kas als Energiebron’ zet in op de ontwikkeling van kennis, concepten en ondersteunende technologie. Ook werkt het aan maximale implementatie in de praktijk van ontwikkelde technieken waarbij een gebiedsgerichte aanpak wordt gevolgd. Een goed voorbeeld van dergelijke research zijn de projecten waarin fossielvrije teeltsystemen worden ontwikkeld en gedemonstreerd.

LEES MEER

Energieproductie op het platteland

Het Klimaatakkoord is er duidelijk over: in 2050 draait heel Nederland op duurzame energie. De landbouw speelt daarbij een belangrijke rol, want ongeveer een derde van de groene stroom moet van het platteland komen. Complicerende factor: het elektriciteitsnet is niet ontworpen om grote
hoeveelheden energie vanaf het platteland terug te voeren naar het landelijke hoogspanningsnet. Een door de Topsector Agri & Food gefinancierd project werkt aan de oplossing waar boer, burger én
netbeheerder blij van worden.

LEES MEER

Zeewier voor voedsel en diervoeders

Zeewier is voedzaam en veelzijdig; het zou weleens een belangrijke bron van plantaardig eiwit kunnen worden. Grootschalige zeewierteelt is echter nog niet rendabel in West-Europa. De innovaties uit het project ‘Seaweed for food and feed’ moeten daar verandering in brengen door de productiekosten omlaag te brengen en de economische opbrengst te vergroten. Dit project ontwikkelt kennis en innovaties in de zeewiersector om bij te dragen aan de groei van nieuwe duurzame grondstoffen in Nederland. Kennis is nodig langs de gehele waardeketen van zeewier: van veredeling, verwerking tot aan consumentengedrag. Het project heeft tot doel om van zeewier een nieuwe duurzame bron van gezonde voedingsmiddelen, voedingsadditieven en diervoeding te maken met een duurzame zeewierteelt in de Nederlandse wateren.

De ene koe is de andere niet

Koeien horen bij het Nederlandse landschap. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) lopen er in Nederland 1,6 miljoen melkkoeien rond.
Deze koeien stoten bij het herkauwen en verteren van gras methaan uit; een broeikasgas dat ongeveer dertig keer sterker is dan CO2. Maar de ene koe is de andere niet. Door selectief te fokken is het mogelijk om de methaanuitstoot van koeien aanzienlijk te verminderen.

LEES MEER

Pionieren met boslandbouw

In Lelystad verrijst de eerste grootschalige onderzoeksfaciliteit voor agroforestry in Nederland, een vorm van boslandbouw waarbij bomen en akker- en tuinbouwgewassen op een perceel staan. Deze combinatie van verschillende teelten zorgt voor een biodiverser, weerbaarder en klimaatvriendelijker landbouw. Kan dit systeem de landbouw in Nederland verder verduurzamen?

LEES MEER