Missie a

Kringlooplandbouw

In 2030 gebruikt de land- en tuinbouwsector substantieel minder grond- en hulpstoffen. Er wordt zoveel mogelijk waarde gehaald uit alle reststromen en eindproducten. De uitstoot van vervuilende en vermestende stoffen naar lucht en grond- en oppervlaktewater is teruggebracht naar (bijna) nul. De land- en tuinbouw gebruikt robuuste rassen en teeltsystemen. De voedselproductie is gestoeld op ecologische processen waardoor de biodiversiteit toeneemt en de land- en tuinbouw veerkrachtiger kan opereren. Er is een groter aanbod van niet-dierlijke eiwitbronnen.

NIEUWS

Belangrijkste kennis- en innovatiethema’s

  • Vermindering van de stikstofdepositie op kwetsbare natuur, betere, circulaire benutting van nutriënten en water;
  • Ontwikkeling van robuuste teeltsystemen op een gezonde bodem en substraat op basis van agro-ecologische principes;
  • Optimalisering van het hergebruik van zij- en reststromen;
  • Ontwikkeling van nieuwe plantaardige eiwitbronnen binnen Europa voor voedsel en diervoeders;
  • Inzicht in hoe biodiversiteit kan worden hersteld en benut in de kringlooplandbouw.

Voorbeelden

Planten weren zichzelf tegen ziekten en plagen

Planten zitten superslim in elkaar. Ze kunnen zichzelf beschermen tegen nare bacteriën en schimmels door handig gebruik te maken van ‘eigen’ micro-organismen die al in, op en rond de plant leven. Onderzoekers van Wageningen University & Research zijn op zoek gegaan naar hoe ze die micro-organismen nog beter kunnen inzetten tegen vervelende plantbelagers.

In het project ‘Versterking van plantweerbaarheid tegen ziekten en plagen door aanpassing van het plant-microbioom’ wordt vanuit Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen onderzoek gedaan naar de effecten van het plantmicrobioom.

lees meer

Puzzelen met de bodem voor beste resultaat

De bodem is de basis voor al ons voedsel. Van groente, fruit en graan tot aan veevoer voor de productie van melk en vlees. Maar een gezonde bodem is niet alleen belangrijk voor het produceren van voedsel. Ook het klimaat, het waterbeheer en de biodiversiteit profiteren van een goede bodem. Iedereen wil iets van de bodem, maar hoe leg je al die puzzelstukjes op de juiste plek?

Het topsectorproject ‘Beter Bodembeheer’ wil door de integrale aanpak de kennis over de bodem en de bodemprocessen vergroten en daarmee boeren handvatten geven om hun bodembeheer te verbeteren.

LEES MEER

Regionale kringlopen sluiten

Het Gelderse Groot Zevert Vergisting wekt al 17 jaar energie op uit mest. Met de Groene Mineralencentrale maakt het bedrijf in één keer een flinke sprong voorwaarts. Naast biogas en elektriciteit, wint het Groot Zevert nu ook bodemverbeteraar, schoon water en kunstmestvervanger uit mest.

De Groene Mineralencentrale past prima binnen de visie van de overheid op het gebied van circulaire economie en kringlooplandbouw. De topsectoren Agri & Food en Energie financierden een aantal projecten om de Groene Mineralencentrale tot stand te laten komen.

LEES MEER