Missie a

Kringlooplandbouw

In 2030 gebruikt de land- en tuinbouwsector substantieel minder grond- en hulpstoffen. Er wordt zoveel mogelijk waarde gehaald uit alle reststromen en eindproducten. De uitstoot van vervuilende en vermestende stoffen naar lucht en grond- en oppervlaktewater is teruggebracht naar (bijna) nul. De land- en tuinbouw gebruikt robuuste rassen en teeltsystemen. De voedselproductie is gestoeld op ecologische processen waardoor de biodiversiteit toeneemt en de land- en tuinbouw veerkrachtiger kan opereren. Er is een groter aanbod van niet-dierlijke eiwitbronnen.

NIEUWS

Belangrijkste kennis- en innovatiethema’s

  • Vermindering van de stikstofdepositie op kwetsbare natuur, betere, circulaire benutting van nutriënten en water;
  • Ontwikkeling van robuuste teeltsystemen op een gezonde bodem en substraat op basis van agro-ecologische principes;
  • Optimalisering van het hergebruik van zij- en reststromen;
  • Ontwikkeling van nieuwe plantaardige eiwitbronnen binnen Europa voor voedsel en diervoeders;
  • Inzicht in hoe biodiversiteit kan worden hersteld en benut in de kringlooplandbouw.

Voorbeelden

Planten weren zichzelf tegen ziekten en plagen

Plantweerbaarheid is de kern van plantgezondheid. Veel belangrijke tuinbouwgewassen zijn gevoelig voor insectenplagen en infecties. Sommige ‘eigen’ micro-organismen van de plant die in en op de plant leven – het microbioom – kunnen de plant helpen zich op natuurlijke wijze te weren tegen deze belagers. 

In het project ‘Versterking van plantweerbaarheid tegen ziekten en plagen door aanpassing van het plant-microbioom’ wordt onderzoek gedaan naar de effecten van het microbioom op de plantweerbaarheid. Het doel is om kennis te verzamelen over de mogelijkheden om het microbioom zodanig aan te passen dat de weerbaarheid van de plant groter wordt en de plant zichzelf kan beschermen tegen ziekten en plagen.

Reststromen tot waarde gebracht 

De pulp die overblijft na de winning van suiker uit bieten bevat nog een aantal componenten met interessante toepassingsmogelijkheden. Zo zijn de microcellulose-vezels uit suikerbietenpulp interessante vervangers voor de vezels uit hout die op dit moment de markt domineren. Niet alleen omdat de winning ervan goedkoper en milieuvriendelijker is, maar ook omdat deze vezels breder ingezet kunnen worden dan die uit hout. 

In het project ‘Extractie en valorisatie van microcellulose-vezels uit bietenpulp’ worden deze toepassingen ontwikkeld. Daarmee wordt extra waarde toegevoegd aan suikerbieten en kunnen minder milieuvriendelijke productiemethoden worden vermeden.

Mineralen terugwinnen uit mest

Op dit moment zijn de kringlopen van mineralen in de landbouw niet gesloten. Via veevoer en kunstmest komen mineralen ons land binnen die vervolgens via de mest weer worden afgevoerd. Het sluiten van deze kringlopen betekent een flinke stap in de verduurzaming van de sector. Tegelijkertijd kan dit interessante business cases opleveren. 

 In het project ‘Meerwaarde Mest en Mineralen’ is een technologie ontwikkeld waarmee via bioraffinage en andere verwerkingstechnieken groene kunstmest kan worden geproduceerd. Daarmee worden mineralen teruggewonnen en kunnen secundaire grondstoffen voor de biobased economy worden gewonnen. Het project heeft een concept opgeleverd waarmee tegelijkertijd stikstof en fosfaat teruggewonnen worden uit dierlijke mest. Inmiddels is de eerste Groene Mineralencentrale geopend waarin dit concept op industriële schaal wordt toegepast.