1H4F-HEVentie: Hepatitis E virus intervention in primary pig production

1H4F-HEVentie: Hepatitis E virus intervention in primary pig production

Organisatie-onderdeel

TKI AF

Projectcode

AF18119

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D3. Veilige en duurzame primaire productie

Startdatum

01/01/19

Einddatum

31/12/22

Samenvatting

Hepatitis E-virus kan bij mensen tot klachten van een leverontsteking leiden. Mensen kunnen de infectie oplopen door contact met varkens en consumptie van varkensproducten. Bij varkens komt het virus veelvuldig voor zonder dat het tot ziekte bij de varkens leidt. Om het risico op humane infecties te verlagen, is het van belang om kennis over verspreiding van het virus op varkensbedrijven en ontwikkeling en toepassing van beheersmaatregelen op de primaire bedrijven te vergaren.
Het doel van dit project is om tot effectieve beheersmaatregelen op primaire bedrijven te komen. Dit moet er aan bijdragen dat er minder varkens worden geleverd aan de slachterij die hepatitis E-virus bij zich dragen. Daarmee wordt het risico van consumptie van hepatitis E-virus besmette varkensproducten verlaagd en wordt de primaire productie van varkens veiliger, wat past binnen de missie van de KIA. Het project zal een bepaling van de seroprevalentie en hepatitis E-virus uitscheiding van vleesvarkens aan de slachtlijn opleveren, een analyse van risicofactoren voor hepatitis E-virus op varkensbedrijven, een vergelijking van diagnostische serologische testen en een analyse over verspreiding van het virus binnen het bedrijf.

Doel van het project

Het project zal bijdragen aan de KIA missie van gewaardeerd, gezond en veilig voedsel. De kennis die het project zal opleveren over risicofactoren, verspreiding en testen van hepatitis E-virus op bedrijven, kunnen leiden tot beheersmaatregelen op bedrijven die varkensvlees veiliger maken.

Relatie met missie (Motivatie)

Het project is passend binnen het MMIP veilige en duurzame primaire productie, omdat hepatitis E-virus bij uitstek een pathogeen is dat op het primaire bedrijf dient te worden aangepakt. Waar voor andere pathogenen in vlees het risico op humane blootstelling kan worden verminderd middels een goed slachtproces, bevindt HEV zich in de lever en mogelijk in de spieren van het varken, waardoor beheersing van het virus al eerder dan aan de slacht dient plaats te vinden. Het project is ook nodig. Ten eerste, omdat het volledig onbekend is hoe HEV kan worden aangepakt in de varkenssector, terwijl varkens een belangrijke bron zijn van humane infecties. Ten tweede, doordat eerdere signalen over HEV in varkensvlees hebben geleid tot verlaagd vertrouwen in varkensvlees bij consumenten. Betere beheersing van HEV draagt bij aan consumenten vertrouwen en aan de handelspositie van de Nederlandse varkenssector.

Geplande acties

De behaalde project resultaten worden per jaar en werkpakket binnen HEVentie gepresenteerd
2019 Behaalde resultaten
WP0 Coordinatie:
- PhD kandidaat gevonden; gestart per 1/3/2019 voor ~0,5 fte en per 1/11/2019 fulltime.
- CCD vergunning is verleend in juni 2019.
- Er is aansluiting gemaakt en gevonden bij een OHEJP project over HEV en Salmonella (BioPigEE).
- Fact Sheets over HEV en HEVentie opgesteld, project communicatie door consortiumpartners afgestemd.
- Er is een uitnodiging voor een ‘invited review’ over HEV risico’s op bedrijven ontvangen en die is in 2020 geschreven
WP1 Serosurvey:
- 212 bedrijven zijn geworven/geselecteerd voor deelname in een seroprevalentie onderzoek.
- Er zijn ~11.800 bloedmonsters verzameld aan de slachtlijn
- ~7.800 bloedmonsters zijn geanalyseerd. De overige 4.000 zijn in 2020 geanalyseerd
- Een voorlopige statistische analyse is gereed
WP2 Test validatie:
- De 2e serologische test is beoordeeld en bleek bruikbaar voor analyses.
- De analyses van 600 bloedmonsters met de 2e serologische test is uitgevoerd.
- Een voorlopige vergelijkende analyse van de twee testen is gereed; maar aanvullingen zijn nodig om tot een publicatie te komen
WP3 Case Control studie:
- Vanwege vertraging in WP1 is de werving opgeschoven naar Q1 2020.
- Een concept vragenlijst is gereed en voorgelegd aan consortium partners.
- Toenemende maatschappelijke eisen vragen nu ook een ethische toetsing voor het afnemen van een vragenlijst bij veehouders. Hiervoor is een aanvraag ingediend.
- Een ‘Informed Consent’ formulier is ontwikkeld waarmee veehouders zowel toestemming geven voor deelname als voor gebruik van data van het bedrijf voor onderzoek.

2020 Behaalde resultaten
WP0 Coördinatie:
- Er is geen vervangende projectpartner gevonden.
- De invited review over HEV op bedrijven is gepubliceerd in Porcine Health Management (https://rdcu.be/cfGGP).
WP1 Serosurvey:
- De resterende ~4000 serummonsters zijn geanalyseerd.
- De statistische analyse is nadert afronding. Voor de analyse van variatie in HEV seroprevalentie tussen leveringen aan het slachthuis wordt een passende analyse methode gezocht.
- Het wetenschappelijke artikel is in voorbereiding voor publicatie.
WP2 Test validatie:
- WBVR heeft de HEV ELISA vrijwel opnieuw moeten ontwikkelen. Deze is als derde serologische test toegevoegd aan de dataset voor vergelijking met de andere twee.
- De analyse van 600 bloedmonsters met de 3e serologische test is uitgevoerd.
- De prior informatie nodig voor een Bayesiaanse statistische analyse is vastgesteld, maar de de Bayesiaanse analyse heeft vertraging opgelopen. Dat wil zeggen er is een begin gemaakt met deze statistische analyses maar er is vertraging in vervolg. De beschikbaarheid van testresultaten valt samen met werkzaamheden voor WP3 en WP4 welke prioriteit hebben uit oogpunt van projectplanning.
WP3 Case control (risicofactor) studie:
- In totaal zijn 140 bedrijven benaderd voor deelname.
- Alle 73 bedrijven, die bereid waren deel te nemen aan de studie, zijn bezocht voor het afnemen van een vragenlijst en een bedrijfsaudit.
- De statistische analyse is gestart.
- 4 HAS studenten en 3 Diergeneeskunde studenten zijn getraind en hebben meegeholpen bij de uitvoering van de bedrijfsbezoeken voor dataverzameling binnen WP3.
WP4 Longitudinale studie:
- Nieuw werkplan is geschreven, zie toelichting 4.2. voor de uitwerking van dat werkplan.
- Werving veehouders is nog niet gebeurd, omdat dit in afwachting is van toestemming om een pilot voor WP4 uit te voeren.
2021 Beoogde resultaten
WP0 Coördinatie:
- Het werkprotocol voor WP4 is goedgekeurd door de Instantie voor Dierenwelzijn (IvD).
- Het review wordt gepresenteerd op het OH-EJP congres
WP1 Serosurvey:
- Een wetenschappelijk artikel is ingediend en geaccepteerd voor publicatie.
- Resultaten worden op het OH-EJP congres gepresenteerd
WP2 Test validatie:
- Statistische analyses zijn afgerond
- Een wetenschappelijk artikel is in voorbereiding voor publicatie
WP3 Case control (risicofactor) studie:
- De data analyse is afgerond.
- Een wetenschappelijk artikel is in voorbereiding voor publicatie
- Resultaten van bedrijfsbezoeken zijn teruggekoppeld aan individuele varkenshouders
- Een abstract voor een wetenschappelijk congres is ingediend.
WP4 Longitudinale studie:
- De pilot op ~4 varkensbedrijven is afgerond.
- Op tenminste 1 bedrijf zijn meerdere rondes varkens opgevolgd en bemonsterd. De mestmonsters zijn geanalyseerd met PCR en serummonsters met de HEV Elisa.
- Op 1 of meer bedrijven is de data verzameling gaande.
WP5 Interventie studie:
- De onderzoeksvraag en de interventie(s) zijn gedefinieerd aan de hand van de resultaten van WP3.
- Het Werkprotocol voor WP5 is goed gekeurd door IvD.