1H4F-Vitaal en gezond kalf in een duurzame kalverhouderij

1H4F-Vitaal en gezond kalf in een duurzame kalverhouderij

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

AF15223

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D3. Veilige en duurzame primaire productie

Startdatum

01/01/16

Einddatum

31/12/21

Samenvatting

Het onderzoek is erop gericht om gezondheid en welzijn van vleeskalveren door de keten heen te verbeteren. Het accent ligt op 1) de houderijomstandigheden van toekomstige vleeskalveren op het melkveebedrijf, 2) het transport van jonge kalveren, en 3) de opvang van kalveren op het vleeskalverbedrijf, en de invloed van deze factoren op gezondheid en weerstand van de dieren. Het centrale uitgangspunt in het onderzoek is dat vleeskalveren zoveel mogelijk longitudinaal worden vervolgd, d.w.z door de keten heen tot en met de slachterij. Daarbij worden uiteindelijk relaties gelegd tussen dierkenmerken en behandelingen gemeten en opgelegd tijdens vroege opfok, transport en opvang enerzijds, en de ‘performance’ van de dieren in termen van ziekte-incidentie, antibioticumgebruik, uitval en groei op het vleeskalverbedrijf anderzijds.

Doel van het project

In het project "Vitaal en Gezond Kalf” wordt onderzoek gedaan naar manieren van houderij van kalveren, waarmee de weerbaarheid en het herstellend vermogen van kalveren worden vergroot. In het projectvoorstel wordt een keten-brede aanpak gevolgd, gericht op verbetering van de gezondheidsstatus van (jonge) runderen in de gehele keten (melkveebedrijf, verzamelcentrum, transport en vleeskalverbedrijf), met als bijkomende gevolgen een beter dierenwelzijn, een verlaging van het gebruik van antibiotica, minder uitval en betere technische resultaten. Overall leidt dit tot een meer duurzame rundveehouderij in Nederland en daarbuiten.

Relatie met missie (Motivatie)

Het project sluit aan bij de Missie ‘Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel’, en de MMIP ‘Veilige en duurzame primaire productie’, en de daaronder liggende programma’s (1) ‘Optimale diergezondheid en dierenwelzijn’, met als belangrijk deelprogramma ‘Verbetering gezondheid en welzijn dieren’, en (2) ‘Integrale verduurzaming van de dierlijke productie’, met als belangrijk deelprogramma ‘Integrale verduurzaming veehouderij’.

Geplande acties

• Jaar 1 en jaar 2: kennis over de effecten van factoren rond het transport van jonge kalveren op metabole parameters, gezondheid, en groei.
• Jaar 3 en jaar 4: kennis over de relatie tussen vroege opfokomstandigheden en de biologische toestand van jonge kalveren op het melkveebedrijf en de latere ‘performance’ van de dieren in termen van gezondheid en groei op het vleeskalverbedrijf. Kennis over het verband tussen de gezondheidsstatus van kalveren en het gedrag van de dieren geregistreerd met sensoren. Kennis over het effect van opvangregime van jonge kalveren op het vleeskalverbedrijf op de gezondheid en groei van de dieren.