Aanvulling PPS Precisietuinbouw (WP 2 Fruit 4.0 – Smart open field horticulture)

Aanvulling PPS Precisietuinbouw (WP 2 Fruit 4.0 – Smart open field horticulture)

Organisatie-onderdeel

WR-cap TU

Projectcode

TU18074

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>Sleuteltechnologieën LWV>Smart Technologies in Agri-Horti-Water-Food

Startdatum

01/01/19

Einddatum

31/12/20

Samenvatting

Fruittelers en hun ketenpartners zijn ervan overtuigt dat zij met behulp van datamanagement en precisietoepassingen moeten werken aan “the next step” in verduurzaming en efficiency. Dit is niet alleen nodig om invulling te kunnen geven aan de wensen van markt en maatschappij maar ook cruciaal om als fruitteeltsector op lange termijn te kunnen blijven voldoen aan de toenemende vraag naar gezonde producten.
Het eerste jaar van het WP2 Fruit 4.0 – Smart Openfield Horticulture (onderdeel van de PPS Precisietuinbouw) heeft veelbelovende resultaten opgeleverd. Zo is er in de boomgaard uitgebreid getest met tal van sensoren binnen de Hightech Sensing Cases, is het gelukt om in kaart te brengen waar welke voorraadskist uit welke rij in een boomgaard komt, en is er uitgebreid onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor datamanagement in de fruitteelt. Tijdens bijeenkomsten georganiseerd vanuit de innovatiecirkel en lopende het onderzoek is het consortium tegen een aantal knelpunten / vraagstukken aangelopen die als er niets mee gebeurt de implementatie van de resultaten van het lopende project zullen belemmeren.

Doel van het project

Doel van dit aanvullende project is om deze knelpunten / vraagstukken op te lossen en te borgen dat de hightech- en datamanagement oplossingen die in lopende PPS ontwikkeld worden daadwerkelijk in bruikbare resultaten voor fruittelers resulteren. Om dit te realiseren worden de volgende resultaten opgeleverd:
• Een 3D boomgaard dataplatform op basis van en binnen een bestaand dataplatform (Akkerweb) dat variabel spuiten in de boomgaard mogelijk maakt.
• Validatie van de 3D taakkaart module die plaats specifiek bespuiten mogelijk maakt. In eerste instantie gericht op chemisch dunnen maar later ook toepasbaar voor spuiten tegen ziekten en plagen.
• Oogstregistratie systeem voor meten en bijsturen op kwaliteit en maat tijdens het plukken op basis van sensingdata
• Een onderbouwd overzicht van kansrijke innovatieve teeltsystemen, o.a. boomvormen, voor optimalisatie van sensing toepassingen in de boomgaard.
• Implementatie van nieuwe kennis richting de praktijk (via de innovatiecirkel).

Relatie met missie (Motivatie)

Met dit aanvullende projectvoorstel wordt tevens het huidige Fruit 4.0 consortium uitgebreid met toonaangevende partijen die naast cash ook kennis en kunde vanuit andere sectoren inbrengen. De resultaten van deze uitbreiding worden integraal toegevoegd aan het lopende Fruit 4.0. Ook de cases in deze aanvulling dragen bij aan verbetering van kwaliteit, optimalisering van de opbrengsten per hectare, continue verduurzaming en het vergroten van efficiëntie op het gebied van arbeid in de fruitsector. Om te borgen dat onderzoeksresultaten en innovaties die voortkomen uit dit project makkelijke in de praktijk geïmplementeerd kunnen worden, wordt ook de innovatiecirkel van het lopende project uitgebreid

Naam projectleider

Carlijn Savelkouls