Adsorptieve en biologische verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen uit lozingswater van de glastuinbouw

Adsorptieve en biologische verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen uit lozingswater van de glastuinbouw

Organisatie-onderdeel

WR-cap TU

Projectcode

TU17001

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>C. Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied>C4. Verbeteren waterkwaliteit

Startdatum

01/01/18

Einddatum

01/04/20

Samenvatting

De komende tijd worden forse investeringen gepleegd door ondernemers uit de tuinbouw, omdat zij tenminste 95% van de gewasbeschermingsmiddelen dienen te verwijderen uit hun lozingswater. Dit onderzoek richt zich primair op een bestendige oplossing met minimaal onderhoud en lage exploitatiekosten. De tot nu toe beschikbare technieken lenen zich onvoldoende hiervoor, zeker bij lozing op een rioolstelsel. In dit project wordt daarom een voor de glastuinbouw nieuw zuiveringsconcept onderzocht op verwijdering van gewas¬beschermings-middelen, gebaseerd op twee processen: biologische zuivering en adsorptie. Adsorptie wordt binnen de drinkwatersector al decennia succesvol toegepast om micro¬verontreinigingen, waaronder gewas¬beschermings¬middelen, uit oppervlakte¬water te halen, zodat drinkwater van onberispelijke kwaliteit kan worden geleverd. Biologische zuivering wordt al lang ingezet voor de zuivering van afvalwater. In dit project wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid (Proof of Concept) om specifiek gewas¬beschermings¬middelen te verwijderen uit het effluent van collectieven van tuinbouwbedrijven, op basis van biologische en/of adsorptieve processen.

Dit project levert unieke nieuwe kennis op over adsorptie- en afbraakroutes voor gewas-beschermings¬middelen onder verschillende praktijkscenario’s, bijvoorbeeld welke bacteriën/consortia hierin betrokken zijn en wat de ideale groeiomstandigheden hiervan zijn, hoe de biologische stabiliteit van deze gemeenschap is over langere tijd en hoe deze gemeenschap omgaat met omgevingsfluctuaties. Dit project richt zich op onderzoek naar de toepasbaarheid van fysisch/chemische en biologische processen uit de watertechnologie in de tuinbouw. Naast directe economische- en veiligheidsvoordelen levert dit ook een groener imago op, een verduurzaming van de sectoren als geheel en meer werkgelegenheid.

Doel van het project

Ontwikkelen van een methode op basis van biologische zuivering en adsorptie voor het verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen uit lozingswater van zuiveringscollectieven. Het project beoogt hiermee het betaalbaar terugdringen van gewasbeschermingsmiddelen door glastuinbouw ondernemers.

Relatie met missie (Motivatie)

De verwijderings¬eis van gewas¬beschermings¬middelen vraagt om een goed en evenwichtig aanbod van technologie voor de verwijdering hiervan. De keuze voor wat betreft goedgekeurde technologie is momenteel echter vrij beperkt, en is met name gebaseerd op geavanceerde oxidatie (ozon, UV-C). De beschikbare technologieën hebben zo hun nadelen, zoals kosten van materialen (o.a. filtermateriaal) en energie, en veelal productie van bijproducten, waarvan niet bekend is hoe toxisch deze zijn. Collectief is er de behoefte aan een bestendige oplossing met minimaal onderhoud en lage exploitatiekosten; hiervoor lenen de tot nu toe gecertificeerde technieken zich minder goed, zeker wanneer sprake is van lozing op een eigen rioolstelsel. Wanneer eveneens sanitaire verontreinigingen in het water aanwezig zijn zou technologie zoals grootschalig toegepast bij rioolwater¬zuiveringen (bijv. biologische zuivering) een logischere stap zijn. Om te voorkomen dat kwekers nu (te) snel kiezen voor een technologie die niet helemaal tegemoet komt aan huidige en toekomstige wensen, wordt in dit project onderzoek gedaan naar een alternatief zuiveringsconcept, gebaseerd op twee verschillende processen: biologische zuivering en adsorptie. Naast mogelijke voordelen op het gebied van kosten, veiligheid, milieuvriendelijkheid en duurzaamheid, zijn deze processen mogelijk ook in staat om andere ongewenste componenten (organische stof, stikstof, fosfaat) te verwijderen uit het effluent. Hierbij wordt vooruit gelopen op de zogenaamde nul-emissie die in 2027 van kracht wordt: hierbij mogen er naast gewas¬beschermings¬middelen ook geen andere milieubelastende stoffen meer worden geloosd.

Geplande acties

Alternatief zuiveringsconcept gewasbeschermingsmiddelen op basis van biologische zuivering en adsorptie. Effectiviteit van ontwikkelde zuiveringsconcept op verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen uit (aangepast) Standaard Water. Eisen aan goedkeuring van de installatie door de BZG vastleggen. Deze zaken zullen worden vastgelegd in een eindrapport.

De resultaten zullen tussentijds gepresenteerd worden op het jaarlijkse WaterEvent en gepubliceerd via de vakbladen. Indien de resultaten daar aanleiding toe geven, zal er een wetenschappelijke publicatie gemaakt worden.

Naam projectleider

Jim van Ruijven