Agrifoodmonitor 2020

Agrifoodmonitor 2020

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

LWV19294

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D1. Waardecreatie en verdienvermogen

Startdatum

01/01/21

Einddatum

31/12/26

Samenvatting

Nederlanders zijn vrij positief over de Agri & Food-sector. Hoewel de waardering de afgelopen jaren een lichte daling liet zien, lijkt die trend nu gekeerd: de waardering van alle sectoren is in 2020 gestegen, alleen de varkenshouderij blijft stabiel. Ook de voorspellende factoren van waardering laten een stijging zien. Maar er is wel een verschuiving in het belang van de voorspellers: basiswaarden zoals economische reputatie en voedselveiligheid zijn belangrijker voor de waardering van de sector in deze bijzondere tijden. De beleving van actuele gebeurtenissen, boerenprotesten en Covid-19, speelt een rol in de verschuivingen van waardering van de sectoren en perceptie van voedsel. Ten slotte zijn er ook verschillende manieren om de waardering te verhogen, bijvoorbeeld door de (fysieke of sociale) afstand met de boer te verkleinen of door de waardering van voedsel tijdens de productie te versterken.

Dat zijn enkele bevindingen uit de Agrifoodmonitor 2020, een onderzoek dat sinds 2012 elke twee jaar uitgevoerd wordt door Wageningen Economic Research. De Agrifoodmonitor is een representatieve online peiling, waarin elke 2 jaar ruim drieduizend Nederlanders wordt gevraagd hoe zij de landbouw en voedselsector waarderen. Uniek aan de Agrifoodmonitor is dat het over meerdere jaren heen verschillen aan het licht brengt tussen de agrarische subsectoren, de retail en de voedingsmiddelenindustrie. Daarnaast geeft de monitor aan welke factoren de waardering verklaren en biedt aanbevelingen hoe de maatschappelijke waardering van de landbouw- en voedselsector te versterken. Het onderzoek is gefinancierd vanuit topsector Agri & Food en is in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ontwikkeld en uitgevoerd.

Doel van het project

Wageningen Economic Research heeft in 2012 de Agrifoodmonitor ontwikkeld en deze monitor wordt sindsdien elke twee jaar uitgevoerd om de waardering van de agrifoodsector te monitoren. Op basis van de maatschappelijke opgaven en een kritische blik op de reeds uitgevoerde peilingen zullen we in dit project de Agrifoodmonitor updaten, aanpassen en een nieuwe peiling uitvoeren.
De kern van de monitor zal gelijk blijven aan voorgaande jaren. Dit omdat de vergelijking over jaren een zeer waardevol aspect van de monitor is. Daarnaast zullen we de monitor verder verbreden en uitdiepen om zo een aantal relevante aspecten toe te voegen aan de monitor die helpen meer inzicht te krijgen in hoe de waardering van de agrifoodsector tot stand komt en aangrijpingspunten bieden de waardering te versterken of verhogen. Aan de Agrifoodmonitor 2020 zal de waardering van voedsel en duurzaamheid van voedsel ook worden toegevoegd vanuit verschillende perspectieven (zoals boer, burger, consument, en tijdsgeest). Deze kennis en inzichten geven inzicht in de waardering van voedsel en aangrijpingspunten om de waardering te versterken.

Relatie met missie (Motivatie)

De agrifoodsector vormt een belangrijk onderdeel van de Nederlandse maatschappij. Het borgen van de ‘license to operate’ en het vinden van aangrijpingspunten om deze te verhogen dragen bij aan het verankeren van de sector in de Nederlandse maatschappij. Innovatie en transitie gaat om gedrag van mensen, de monitor kan bijdragen aan het beter duiden van de bestaande trends en daarmee aangrijpingspunten bieden voor een transitie naar een sterkere verbinding van burgers met de sector. De ge-update Agrifoodmonitor zal met de voorgestelde aanpassingen gefundeerde kennisontwikkeling genereren voor zowel beleid als de topsectoren. Voor beleid kunnen de bevindingen gebruikt worden om inzicht te krijgen hoe de agrifoodsector ervoor staat en welke trends we zien betreft de waardering. Voor bedrijfsleven kunnen de bevindingen gebruikt worden om inzicht te krijgen in waarden die consumentenkeuzes drijven. Met name verschuivingen en voorspellingen over de tijd zijn erg relevant voor het bedrijfsleven. Ook wetenschappelijk gezien leveren de inzichten in lange termijn trends relevante informatie op over hoe en waarom waarden van consumenten zich over de tijd ontwikkelen. De inzichten uit de monitor kunnen daarmee gebruikt worden om gedragsinterventies te voeden voor transities naar meer duurzame keuzes.

Geplande acties

PPT met inzicht in maatschappelijke waardering van de Nederlandse agrifoodsector nu en over de tijd