Beheersing van Campylobacter in de pluimveeketen 2.0

Beheersing van Campylobacter in de pluimveeketen 2.0

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

AF18112

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D3. Veilige en duurzame primaire productie

Startdatum

01/01/19

Einddatum

31/12/22

Samenvatting

Ondanks (inter)nationale inspanningen in de pluimveeketen is Campylobacter nog steeds de belangrijkste veroorzaker van bacteriële voedselinfecties in Nederland (en gehele EU), waarbij pluimvee(vlees) een belangrijke bron is. Per 1 januari 2018 is EU regelgeving van kracht (Commission Regulation (EU) 2017/1495) en deze PPS speelt hier op in met als doel om praktische interventiemaatregelen die werkzaam en effectief zijn in de Nederlandse pluimveesector te identificeren.
In dit project werken de pluimveesector (primaire vleeskuikensector, broederijen en slachterijen) met Wageningen Bioveterinary Research, Wageningen Livestock Research samen om de besmetting met Campylobacter op pluimveevlees terug te dringen en zo het aantal ziektegevallen bij de mens te verlagen. In deze PPS is een zestal onderzoekslijnen opgesteld, gericht op monitoring en interventies op het primaire bedrijf (1), verschillen tussen vleeskuikenconcepten (2), nudging (3), risico’s rondom uitladen (4), water/omgeving (5) en nieuwe/slimme technologiën voor snelle detectie van Campylobacter. De onderzoekslijnen worden nader besproken onder de resultaten over 2020(zie onderstaande teksten)

Uiteindelijk moet het uitgevoerde onderzoek leiden tot praktische interventiemaatregelen die werkzaam en effectief zijn in de Nederlandse pluimveesector. Het einddoel is het verminderen van het aantal ziektegevallen bij de mens als gevolg van besmetting met Campylobacter.

Doel van het project

Dit project is gericht op verhogen van de voedselveiligheid door het terugdringen van Campylobacterbesmettingen vanuit de vleeskuikensector.

Relatie met missie (Motivatie)

In dit MMIP staat een veilige en duurzame primaire productie centraal. Voedselveiligheid met focus op het primaire bedrijf is een belangrijk vertrekpunt in onderdeel D3.
Deze PPS is gericht op productie van een veilig product en een nog betere beheersing van microbiële gevaren bij de productie daarvan.

Geplande acties

Aangezien Campylobacter een “multi-hurdle approach” vereist, wordt in deze PPS op meerdere trajecten ingezet. Hierbij worden kansrijke en innovatieve technieken en werkwijzen (eventueel uit andere sectoren), die elders of onder experimentele condities effectief zijn, onderzocht op effectiviteit en inpasbaarheid op praktijkschaal in Nederland.
Bovenstaande onderzoekslijnen zullen evenals in de van 2015-2018 lopende PPS worden gemanaged door een stuurgroep waarin vertegenwoordigers van de brancheorganisaties uit de pluimveesector, de WUR, de UU, en het ministerie van LNV en van VWS zitting hebben (zie ook hoofdstuk 5). De concrete uitvoering van de onderzoekslijnen verloopt in kleinere verbanden, waarin de relevante stakeholders van die onderzoekslijn aanwezig zijn. De uiteindelijke beslissing (go/ no go moment) over de uitgedachte onderzoeksopzet ligt in de stuurgroep. Gezien de afvaardiging in de stuurgroep kan gesteld worden dat er veel praktische kennis aanwezig is over de verschillende schakels in de pluimveesector en dat er experts en vooraanstaande wetenschappers aanwezig zijn met kennis en (inter)nationale netwerken op het gebied van Campylobacter en pluimveehouderij. Gezien deze kennis kan goed beoordeeld worden wat de potentie en kans op succes is in de onderzoeksopzetten en hoe de go/no go beslissing uit zou moeten pakken. Deze systematiek is ook gehanteerd tijdens de van 2015-2018 lopende PPS en is uiterst efficiënt gebleken.

Verwachte op te leveren producten en milestones voor 2021 zijn:
- Inzicht in risico- en succesfactoren voor het verminderen van Campylobacterbesmettingen op primaire vleeskuikenbedrijven. Resultaten worden vastgelegd in de vorm van een rapport en minimaal 1 wetenschappelijk artikel. Tevens zullen zij worden gedeeld met de pluimveesector door middel van minimaal 1 artikel in een vakblad en tevens via nieuwsbrieven van o.a. AVINED.
- Praktische manieren om de hygienestatus van vleeskuikenbedrijven in kaart te brengen, o.a. via samenwerking met GD in doorontwikkeling van de hygienescan van AVINED, met als resultaat een nieuwe, verbeterde versie.
- Inzicht in mogelijkheden voor verbetering reiniging en desinfectieproces van containers bij slachthuizen via pilotonderzoek bij een Nederlandse slachterij. Resultaten worden verwerkt in een rapport.
- Proof of principle voor detectie van Campylobacter in een vleeskuikenstal en/of slachterijomgeving via aanwezigheid van vluchtige organische stoffen (go-no go moment).