Benchmark voor kraamhokken met bewegingsvrijheid voor de zeug en haar biggen

Benchmark voor kraamhokken met bewegingsvrijheid voor de zeug en haar biggen

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

LWV19291

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D3. Veilige en duurzame primaire productie

Startdatum

01/01/20

Einddatum

31/12/25

Samenvatting

Verslechtering van technische resultaten samen met een hogere investering is een grote barrière voor zeugenhouders om met vrije kraamzeugen te gaan werken. Vereijken heeft de afgelopen jaren een samenwerkingsplatform opgezet en op kleine schaal aangetoond dat samenwerking daadwerkelijk leidt tot verbetering van resultaten op praktijkbedrijven met vrijloop kraamhokken. Dit zit niet alleen in het verminderen van uitval, maar ook in het verbeteren van de conditie en gezondheid van de dieren. Het ontbreekt echter aan structurele manier van dataverzameling en hoeveelheid data om dit te onderbouwen. Doel van het project is om, ondersteund met automatisch gegenereerde data, een benchmark op te zetten voor zeugenbedrijven met vrijloop kraamhokken ter verbetering van het welzijn van de zeug en haar biggen. Voordat dit grootschalig uit kan worden gerold, wil Vereijken ondersteund door WUR eerst in het klein met 2 à 3 zeugenhouders de protocollen en structuur gaan testen voor een benchmark van zeugenhouders die werken met vrijloop kraamsystemen. Zodra dit gereed is gemaakt en getest, kunnen we efficiënt de het grote onderzoek starten, hiervoor zal een nieuwe PPS aangevraagd worden. Een mooi detail is, dat hierbij een samenwerking aangegaan wordt met Cooperl in Frankrijk, een coöperatie met 2700 leden, die een vrijwel identiek onderzoek in Frankrijk wil uitvoeren. Dit is een goede kans voor verdere internationale samenwerking en de verdere ontwikkeling van vrijloop kraamsystemen in Nederland en Europa.

Doel van het project

Doel van dit project is het opzetten van een benchmark voor bedrijven met kraamhokken met bewegingsvrijheid voor de zeug en haar biggen met als doel dat bedrijven het uitvalspercentage van de biggen verlagen en/of kwaliteit van de biggen verbeteren door van elkaar te leren. Allereerst wordt de structuur van de benchmark opgezet (nulmeting, bedrijfsoptimalisatie o.b.v. resultaten nulmeting, effectmeting en kennisdeling). Een kleinschalige benchmark wordt uitgevoerd, om aan te tonen dat deze werkwijze, met dataverzameling in de stal en samenwerking tussen varkenshouders, tot succes leidt m.b.t. uitval van de biggen en/of kwaliteit van de biggen. Het project richt zich op 3 speerpunten: stalinrichting, genetica/moedereigenschappen en stalmanagement. Het project levert hiermee een bijdrage aan de verdere verduurzaming van de varkenshouderij en met name vanuit het thema dierenwelzijn en diergezondheid. Passend bij de missie “Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel”.

Relatie met missie (Motivatie)

De ontwikkeling en opschaling van vrijloop kraamhokken is vanuit de duurzaamheidsagenda zowel op nationaal als Europees niveau wenselijk. Vanuit de sector zijn er echter nog vele vragen, belemmeringen om met vrijloop kraamsystemen aan de slag te gaan. De ambitie van dit projectinitiatief is om met het opzetten van een gestructureerde benchmark, varkenshouders te ondersteunen om met vrijloop kraamsystemen het welzijn voor de zeug en haar biggen verder te verbeteren met minimaal dezelfde technische en economische resultaten als gangbare kraamsystemen.

Geplande acties

Het project levert de volgende resultaten:
- Opzetten van protocollen om de kritische succesfactoren bij vrijloopkraamsystemen op praktijkbedrijven in beeld te brengen;
- Aan voorgaande gekoppeld: het opzetten van een geautomatiseerde dataverzameling om de belangrijkste kengetallen, indicatoren voor gezondheid, welzijn en technische prestaties van vrijloop kraamsystemen binnen en tussen bedrijven te kunnen vergelijken;
- Resulterend in een benchmark concept voor vrijloop kraamsystemen waarmee varkenshouders eigen resultaten kunnen vergelijken met die van collega bedrijven. Dit om ervaringen uit te wisselen en handelingsperspectief voor de verbetering van diergezondheid, welzijn en de technisch/economische resultaten.