Biologisch ecosysteem in de circulaire kas

Biologisch ecosysteem in de circulaire kas

Organisatie-onderdeel

WR-cap TU

Projectcode

LWV19139

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Startdatum

01/02/20

Einddatum

01/02/22

Samenvatting

De Nederlandse Glastuinbouw heeft de laatste jaren veel aandacht besteed aan een schone duurzame teelt, kwaliteit en oogstzekerheid. Hiervoor zijn gezonde en weerbare planten en teeltsystemen cruciaal. De Glastuinbouw heeft flinke stappen gezet in het implementeren van IPM (Integrated Pest Management). Om de ambitie van nagenoeg residu- en emissievrij telen, zoals verwoord in de Visie van het ministerie van LNV te realiseren is een volgende stap noodzakelijk. Glastuinbouw Nederland richt zich met anderen partijen op ontwikkeling van planten en teeltsystemen die veel minder vatbaar zijn voor ziekten en plagen, high tech detectie en verdere vergroening van het middelen en maatregelen pakket. In deze PPS wil glastuinbouw Nederland samen met andere partijen de volgende stappen zetten richting 2030 om in een biologisch ecosysteem, nagenoeg zonder residu en emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu, gezonden groenten, bloemen en planten te telen.

Doel van het project

Onderzoeken hoe de toekomstige glastuinbouwbedrijven zich verder moeten ontwikkelen om te komen tot een duidelijk ontwerp en ontwikkel plan voor een "Biologische Ecosysteem in de circulaire kas" ofwel de Kas als Ecosysteem (KaEco). Er zijn reeds vier pijlers benoemd: gezond gewas, weerbaar teeltsysteem, high tech en effectief, duurzaam middelen en maatregelen pakket. Ontwikkelingen op de diverse onderdelen moeten geïntegreerd opgepakt worden en waar nodig versterkt worden. Daarnaast moet het passend zijn en afgestemd met andere duurzaamheidstrajecten in de glastuinbouw zoals Kas als Energiebron (KaE), Glastuinbouw Water Proof en passend binnen de maatschappelijke ontwikkelingen.

Relatie met missie (Motivatie)

De Nederlandse glastuinbouw is wereldwijd toonaangevend. Tegelijkertijd staat de sector voor een aantal grote uitdagingen: behoud van natuurlijke hulpbronnen, herstel van de biodiversiteit, het tegengaan van ( de gevolgen van ) klimaatverandering, en een steeds smaller wordend middelenpakket. Plantgezondheid is hierbij cruciaal.

Geplande acties

Nieuwe denkinrichtingen en ontwerpen voor een Biologisch Ecosysteem in de circulaire kas en integratie/afstemming hiervan met andere duurzaamheidsprojecten.
Inzicht in de technische haalbaarheid
Inzicht in de acceptatiegraad
Advies voor de strategie van de glastuinbouwsector t.a.v. visie Gewasbescherming 2030 van LNV

Naam projectleider

Willem Jan de Kogel