Biorationals binnen IPM in strijd tegen ondergrondse ziekten

Biorationals binnen IPM in strijd tegen ondergrondse ziekten

Organisatie-onderdeel

WR-cap TU

Projectcode

LWV19158

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Startdatum

01/02/20

Einddatum

31/12/22

Samenvatting

Schimmels en nematoden die ondergrondse delen van planten infecteren zijn moeilijk te bestrijden en vormen nog steeds een risico voor de teelt onder glas, zowel in grondgebonden als in substraatteelt.
Bij de bestrijding van plagen worden de principes van Integrated Pest Management (IPM) strategie breed geaccepteerd en toegepast. Ook in het geval van ondergrondse ziekten zijn de principes van IPM strategie, namelijk preventie, waarnemen & registreren en correctie van toepassing. Voor ondergrondse ziekten ontbreekt op dit moment deze geïntegreerde aanpak met goede pathogeen detectie, monitoring en een pakket van effectieve maatregelen. Inzet van biorationals, zoals o.a. biopesticiden, botanicals en synthetische producten, die een laag risico voor de mens en milieu met zich meebrengen, binnen een Integrated Pest Management (IPM) strategie wordt gezien als waardevolle aanvulling in de strijd tegen ondergrondse ziekten. Echter, er zijn nog veel vragen over de optimale toepassing van deze producten (wanneer, hoe en hoe vaak moeten deze middelen toegepast worden zodat een maximaal te behalen effect gerealiseerd kan worden). Inzet van biorationals tegen ondergrondse ziekten vraagt veel kennis over zowel het werkingsmechanisme van het middel als over de biologie van het te bestrijden pathogeen en over het systeem waarin het middel toegepast wordt. Meer epidemiologische kennis is nodig over de kritieke momenten in de opkweek en teelt te identificeren, wanneer het risico van besmetting met ondergrondse ziekten groter wordt en hoe die te voorkomen is met doelgerichte inzet van biorationals. Deze kennis kan helpen om toepassing van biorationals te optimaliseren voor verschillende teelten en pathogenen.

Doel van het project

Dit project zal kennis generen om de sier- en groenteteelt op een milieuvriendelijkere en duurzamere manier minder vatbaar te maken voor ondergrondse ziekten. Er worden producten onderzocht en strategieën ontwikkeld die kunnen bijdragen aan het verminderen van de productieverliezen bij diverse gewassen. Kennis die opgebouwd is tijdens dit project kan bijdragen aan openbare informatie over werking en effectiviteit van verschillende biorationals in teeltsystemen onder glas. Als pilot gewas wordt uitgegaan van een sierteelt- en groenteteelt gewas in grondgebonden teelt, containerteelt en substraatteelt.

Relatie met missie (Motivatie)

Project past goed binnen de prioriteiten voor nieuw onderzoek bij de missie A2 Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater. Dit project zal bouwstenen aanleveren voor geïntegreerde bestrijding van ondergrondse ziekten waarbij gebruik gemaakt wordt van weerbare planten, weerbare teeltsystemen en biologische bestrijders (biopesticiden) en laag risicomiddelen.

Geplande acties

Resultaat voor de projectpartners:
- Voor de producenten van biorationals betekent de ontwikkelde kennis uit dit project dat op een meer optimale wijze de producten kunnen worden toegediend.
- Ook kunnen de leveranciers van de biorationals met de inzichten verkregen uit dit project een beter advies geven over de toepassing van de producten in verschillende teelten.
- De plantenkwekers kunnen de informatie uit dit project toepassen bij de gezonde opkweek van jonge planten zodat de productiebedrijven pathogeenvrij kunnen starten. Dit levert ook toegevoegde waarde op voor de planten die zij afleveren bij de productiebedrijven.
- Voor de leveranciers van groeisubstraten zijn de resultaten van dit project van belang voor de toepasbaarheid van biorationals in combinatie met de verschillende substraten.
- Voor telers is het van belang dat ze de juiste adviezen meekrijgen voor een effectieve toepassing.

Naam projectleider

Marta Streminska