Boer en Burger: dialoog & verbinding

Boer en Burger: dialoog & verbinding

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

LWV20211

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D3. Veilige en duurzame primaire productie

Startdatum

01/01/21

Einddatum

31/12/26

Samenvatting

Een goede dialoog tussen agrarische ondernemers en hun omgeving is van belang voor een duurzame ontwikkeling van het boerenbedrijf. Het ontbreekt veel boeren aan inzicht en handvatten hiervoor. In deze PPS ontwikkelen we samen met boerenorganisaties en ketenpartijen kennis en kunde voor (groepen) boeren en erfbetreders voor een geslaagde dialoog. Het resultaat is een pakket aan praktijkgerichte tools, versterking van het netwerk en draagvlak voor het voeren van actieve dialoog.

Doel van het project

Het doel van de PPS is een goede verankering van agrarische bedrijven in de fysieke en sociale context van het platteland en de stad. Met andere woorden: wederzijds begrip tussen boer en burger resulterend in gezonde vitale bedrijven die bijdragen aan de kwaliteit van de omgeving (in de economische, ecologische en sociale dimensie), waar boer en burger trots op zijn. Een goede boer-burger dialoog is daarvoor essentieel, juist ook op het niveau van het agrarisch bedrijf zelf en maakt dat de gewenste transitie van de landbouw niet iets is wat aan de sector wordt opgelegd maar juist een ontwikkeling is die door de ondernemer in gesprek met zijn of haar omgeving wordt vormgegeven.

Boeren ontwikkelen hun bedrijf in samenhang met een hele reeks aan doelen die aan het buitengebied zijn gekoppeld. Vanuit de samenleving wordt het buitengebied gezien als een belangrijke bron van gezond en veilig voedsel, maar ook voor het produceren van groene en blauwe diensten als natuur, biodiversiteit, duurzame energie, veilig en schoon drinkwater, schone lucht en een prettige woon- en leefomgeving en ruimte voor recreatie. Om binnen dit complex aan doelen en eisen een agrarisch bedrijf levensvatbaar te kunnen door ontwikkelen is het cruciaal dat de boer zijn omgeving hierbij betrekt. Door goed te communiceren met de omgeving maar ook goed te luisteren naar visies en belangen van anderen in het gebied kan hij of zij draagvlak voor zijn plannen verkrijgen of nieuwe inzichten en input krijgen waardoor de plannen verbeteren. Zoals eerder aangegeven, niet elke boer heeft hiervoor de kennis, vaardigheden en belangstelling om dit goed te doen.

Hiervoor ontwikkelen we in deze PPS kennis en kunde om de dialoog op diverse niveaus te voeren (bedrijf, regio, sector). Het resultaat is een pakket aan praktijkgerichte tools, versterking van het netwerk en draagvlak voor het voeren van actieve dialoog. Bewustwording van en begrip voor belang en complexiteit van de dialoog wordt gecombineerd met inzicht in hoe de dialoog praktisch vorm kan krijgen op de diversiteit aan niveaus en doelen. Deze bewustwording zal ook breder in de sector doorwerken, onder andere naar erfbetreders vanuit de bedrijven die actief zijn in de agroketens.

Relatie met missie (Motivatie)

Deze PPS draagt bij aan de Missie D: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel , MMIP D3: Veilige en duurzame primaire productie en specifiek aan de prioriteit 29, het ontwikkelen van hulpmiddelen die zich richten op verbinding en dialoog tussen primaire voedselproducenten en hun (maatschappelijke) omgeving.

Tools, skills voor de goede dialoog met de omgeving
De aanpak is gericht op het toerusten van ondernemers op het voeren en vormgeven van een dialoog met hun directe omgeving om zo tot wederzijds begrip tussen boer en burger te komen. Dit is essentieel voor een duurzame bedrijfsontwikkeling met perspectief. In deze PPS worden handvatten en tools ontsloten en ontwikkeld die de ondernemers helpen om de dialoog met hun omgeving constructief vorm te geven. Het gaat hier om producten die passen bij de dialoog tussen het individuele boerenbedrijf en de omgeving, en voor groepen boeren in een regio die gezamenlijk de dialoog aangaan met hun omgeving. Daarnaast is er aandacht voor ontwikkelbare skills en competenties van boeren om die dialoog succesvol te kunnen voeren. Naast individuele- en groepen ondernemers zijn sectororganisaties en erfbetreders belangrijke doelgroepen van deze PPS.

Platform voor delen kennis & ervaring
Er zijn al verschillende boerenorganisaties actief om een goede burger relatie te bewerkstelligen zoals Boert bewust, Boeren van Nederland. Deze partijen zijn partner in de PPS en zorgen samen met LTO Noord ervoor dat ontwikkelde tools & handvatten, kennis en inzichten verder worden gedeeld binnen hun organisaties en leden. Daarnaast willen zij in deze PPS zich actief richten op het afstemmen en verbinden van verschillende initiatieven op het vlak van boer burger dialoog in een op te zetten platform. Dit platform richt zich op het delen van kennis en ervaringen, het prioriteren en beoordelen van beschikbare tools en handvatten en het mede organiseren van bijeenkomsten en kennisdagen en het adresseren en agenderen van belangrijke ontwikkelingen die de dialoog tussen boer en burger versterken.

Ook voor de ondernemers van de toekomst
Naast de huidige ondernemers richten we ons in deze PPS ook op de toekomstige ondernemers door samen met de Aeres hogeschool een lessen serie dialoog boer burger te ontwikkelen en aan te bieden , door trainingen op te zetten voor agrarische studenten over communiceren met je omgeving en deze breed beschikbaar te maken via Groen kennisnet voor het agrarisch onderwijs.

Geplande acties

Concreet worden de volgende resultaten verwacht:
- Een platform gericht op boer burger dialoog met daarin boerenorganisaties die zich sterk maken voor een goede boer burger dialoog. Naast afstemming zal dit platform zich bezighouden met visie en agenda ontwikkeling .
- Voor boeren diverse tools, technieken en stappenplannen om een goede dialoog met de omgeving vorm te geven
- Beschrijving van een 4-tal casussen waarin het proces van de gebiedsdialoog is gevolgd en begeleid, de randvoorwaarden voor een goede dialoog in beeld en de daaruit voorkomende lessen en tips.
- Bijeenkomsten gericht op boeren en tuinders met trainingsprogramma boer burger dialoog. Deze bestaan uit voorlichting, demonstratie van geslaagde boer burger dialoog (gegeven door boeren). Deze worden ook benut om te inventariseren waar ondernemers tegenaan lopen.
- Lesmateriaal , cursussen en training over boer burger dialoog gericht op het groen onderwijs
- Goede communicatie van het project naar verschillende stakeholders

Naam projectleider

Andries Visser