Bollen-revolutie 4.0

Bollen-revolutie 4.0

Organisatie-onderdeel

WR-cap TU

Projectcode

TU18066

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>Sleuteltechnologieën LWV>Smart Technologies in Agri-Horti-Water-Food

Startdatum

01/01/19

Einddatum

31/12/22

Samenvatting

De Bloembollensector is een iconische sector voor Nederland. De sector staat voor grote uitdagingen om duurzaamheid te verhogen en afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. In de visie “Vitale teelt Bloembollen 2030” wordt precisielandbouw als één van de oplossingsrichtingen genoemd. Daarnaast zijn er vele technologische ontwikkelingen op het gebied van vision, robotica, kunstmatige intelligentie en big data. Deze PPS brengt deze werelden bij elkaar van kapitaalintensieve bollenteelt en techniek. Dit doen we op een praktische manier samen met de sector, de mechanisatie bedrijven en technische onderzoekers. Om dit te bereiken zetten we in op een aantal sporen waarvan wij denken dat ze de meeste impact hebben op economisch en milieutechnisch gebied. Ook willen we oplossingen op het gebied van arbeid, het is moeilijk voldoende mensen vinden om tijdens piekmomenten intensief werk te verrichten op het veld en in de schuur.

Doel van het project

Het doel van dit traject is het verhogen van de kwaliteit, duurzaamheid en efficiëntie van de Nederlandse bloembollenketen door betere teelt- en managementinformatie en de inzet van technieken die waarde toevoegen aan het vakmanschap van de ondernemers en de werknemers. Binnen het project zal gewerkt worden aan praktische en betaalbare technologische innovaties voor data-gedreven bollenteelt. Uit gesprekken en bijeenkomsten met sleutelfiguren uit de sector en het onderzoek kwamen de onderstaande onderdelen als meest noodzakelijk en met de meeste impact op economie, milieu en arbeid naar voren.

Binnen de sector is een enorme vraag naar een systeem waarmee zieke bloembollen opgespoord kunnen worden, zowel in het veld als tijdens de bewaring. Om die reden wordt het automatisch ziekzoeken in het veld naar een volgend niveau gebracht. Maar daar omheen ontstaan ook nieuwe kansen om de systemen voor meerdere toepassingen in te zetten, denk aan onkruidherkenning en bestrijding, kwaliteitscontrole van de bollen in de verwerking en data verzamelen over groeistadia. Deze PPS maakt slimme koppelingen tussen nieuwe data gedreven systemen en stimuleert daardoor een stapsgewijze markttoegang.

Relatie met missie (Motivatie)

Met de ontwikkelingen binnen dit project kunnen ondernemers stappen maken in de mechanisering en robotisering van hun teelt. Hierdoor worden ze minder afhankelijk van moeilijk te vinden gekwalificeerd personeel. Daarnaast hopen we dat we hen door een beter zicht op de datastromen binnen hun bedrijf en het koppelen van die stromen, hen tools in handen te geven om te kunnen sturen op een betere bolkwaliteit.

Geplande acties

De PPS combineert ontwikkeling vanuit een langetermijnvisie met een praktijk gestuurde werkwijze. Daarmee zoekt het continu de balans tussen concrete, aansprekende en haalbare businesscases en anderzijds het denken vanuit een langetermijnperspectief en aan te sluiten bij state-of-the-art ontwikkelingen in de high-tech industrie. De projectaanpak kenmerkt zich door een interactieve, flexibele aanpak. Aan het einde van ieder jaar vindt evaluatie van de resultaten plaats en op basis daarvan volgen besluiten over de activiteiten en de gedetailleerde werkplannen van het daaropvolgende jaar. Dit bevordert optimaal inspelen op technologische ontwikkelingen die zich voordoen, als in de prioriteiten van het betrokken bedrijfsleven. Het project bestaat uit vijf werkpakketten:

Werkpakket 1 - BOLLEN 4.0 op het veld
Het ontwikkelen van een autonoom rijdende machine die voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden, met de focus op ziekzoeken. Eerst moet gemonitord worden met camera’s en daarna kunnen zieke/aangetaste bollen worden verwijderd; hetzij met selectiespuit hetzij mechanisch. Een ander belangrijk aspect is de bollen rechtop planten. Door rechtop en in rijen te planten is het mogelijk om de gewasbehandelingen efficiënter toe te passen, zoals: mechanische onkruidbestrijding en rijbemesting. Autonoom uitvoeren van werkzaamheden verdient aandacht om de kennisintensieve arbeidsbehoefte bij veldwerkzaamheden te verlagen.

Werkpakket 2 - BOLLEN 4.0 in de schuur in de verwerking
Dit gaat om de bol zodra deze uit de grond is. Het project onderzoekt de methodiek die zieke of afwijkende bollen detecteert verder. Deze methodiek wordt gekoppeld aan een systeem die de afwijkende bollen ook kan verwijderen. Ook andere metingen aan de bol rondom kwaliteit neemt het project mee. Het gaat om twee producten: 1) leverbare bollen; voor gebruik in broeierij of direct planten in openbaar groen en 2) plantgoed; voor gebruik in de teelt van het volgende seizoen.

Werkpakket 3 - Datamanagement
‘Meten is weten’, en dat geldt ook voor de bollenteelt. In navolging van Fruit 4.0 willen we binnen dit onderdeel beginnen met een analyse van de behoefte aan monitoring & analyse binnen de bollenteelt en een inventarisatie van mogelijkheden en systemen. Deze analyse moet vervolgens resulteren in een aantal concrete cases welke met een Farmhack hackaton versneld worden.

Werkpakket 4 – Demonstratiebedrijf
Belangrijk bij deze PPS is de interactie met ondernemers om de processen verder te helpen en om draagvlak en bekendheid te krijgen. Om die reden zetten we zwaar in op het opzetten van Demonstratiebedrijven door lokale ondernemers en begeleiden we hen bij het verdienmodel hierachter.

Werkpakket 5 - Communicatie & Projectmanagement
Een tweede instrument dat we willen inzetten bij de implementatie is de Innovatiecirkel. De Innovatiecirkel is een methodiek die al meer wordt toegepast om interactie met ondernemers te bewerkstelligen. Daarnaast is Communicatie een belangrijk onderdeel, net als bij de PPS “Het nieuwe verwerken” zullen we hier samen met de brancheorganisaties, de bedrijven en de greenports veel aandacht aan besteden. Aangezien het een complex project is met veel stakeholders zal het project zowel vanuit het WUR Bloembollenteam als vanuit het team Agro Food Robotics worden begeleid.