Borging van effluent rwzi voor glastuinbouwsector

Borging van effluent rwzi voor glastuinbouwsector

Organisatie-onderdeel

TKI TU

Projectcode

LWV20183

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>C. Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied>C4. Verbeteren waterkwaliteit

Startdatum

01/01/21

Einddatum

31/12/23

Samenvatting

De kwaliteit van het communaal effluent is na opwerking geschikt voor hergebruik in de glastuinbouw. Met
behulp van het demonstratieonderzoek (Delftbluewater) is aangetoond dat het effluent van hoogwaardige
kwaliteit is en geschikt te maken is voor de teelt van gewassen. Binnen de Greenport West-Holland wordt
gewerkt aan een gemeenschappelijk toekomstplan Gietwatervoorziening glastuinbouw. Gebruik van effluent
water van de rwzi en afvalwater van een collectief, of afvalwater van andere industrieën of partijen zullen hier
een belangrijke optie in zijn. Voordat de sector over kan gaan tot het hergebruik van effluent water, is er
behoefte aan een blauwdruk met borging van de kwaliteit van het gietwater. Hierbij wordt gedacht aan het
continue meten van signaalstoffen. Voor de borging van de waterkwaliteit worden sensoren, non-invasieve
meettechnieken en decision support systems (AI) ingezet. Daarnaast is overeenstemming vereist met alle
belanghebbenden over hoe effluent op een zodanig wijze kan worden ingezet, dat het geen risco’s heeft voor
het gewas en de volksgezondheid. Er wordt een acceptatie strategie opgezet om alle stakeholders in de keten
mee te krijgen met de risicobeheersingsstrategie.

Naam projectleider

J. Bonnet