BREEDERS IN BALANCE

BREEDERS IN BALANCE

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

AF15257

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D3. Veilige en duurzame primaire productie

Startdatum

01/01/16

Einddatum

31/12/20

Samenvatting

Binnen de veehouderij, en dus ook binnen de vleeskuikenouderdierensector spelen een aantal onderwerpen (dierenwelzijn, milieu, diergezondheid en reproductie) een dominante rol. Het doel van deze PPS is daarom het ontwikkelen van integraal duurzame huisvestings- en managementsystemen voor vleeskuikenouderdieren die ontworpen zijn met het oog op verbetering van de belangrijkste uitdagingen binnen de gebieden: dierenwelzijn, milieu, diergezondheid en (re)productie. Met betrekking tot dierenwelzijn ligt de nadruk op verbeteren van de aansluiting van gecontroleerde voeropname op dierenwelzijn, het verbeteren van het paargedrag en het toepassen van een verhoogde rustplaats. Met betrekking tot milieu is er behoefte aan de ontwikkeling van huisvestingssystemen die de emissies van schadelijke (ammoniak, fijnstof) en hinderlijke (geur) stoffen en ziektekiemen (o.a. endotoxinen) verminderen. Verder speelt de diergezondheid (en uitval) van de vleeskuikenouderdieren een rol in de totale gezondheid van de pluimveevleesketen en mogelijk ook in het AB gebruik bij vleeskuikens. Binnen het project wordt ook aandacht besteed aan de core business van de sector (produceren van eerste klas bevruchte broedeieren).

Het project beoogt integraal innovatieve duurzame management- en huisvestingssystemen met een positieve maatschappelijke uitstraling te ontwikkelen voor de sector. Dit zal het imago van deze sector ten goede komen waardoor de ‘license to produce’ voor minimaal 10 jaar gewaarborgd is. Daarbij zal de integrale aanpak leiden tot een verbetering van de (re)productie waardoor het rendement van de sector verbetert.

Voor de partners geeft het project directe nieuwe informatie omtrent het optimaliseren van diervoeders, huisvestingssystemen, management en gedrag/welzijn voor vleeskuikenouderdieren. De partners bouwen daarmee nieuwe integrale kennis op waardoor ze een voorsprong hebben op concurrenten in het binnen- en buitenland.

De PPS draagt bij aan een transitie naar een meer duurzame vleeskuikenouderdierensector in de breedte. De druk op het milieu en overlast voor omwonenden worden significant verminderd waardoor de maatschappelijke acceptatie van de moderne houderij van vleeskuikenouderdieren verbeterd wordt. Door vermindering van diergezondheidsproblemen wordt het AB gebruik verminderd. Daarnaast wordt tegemoetgekomen aan de maatschappelijke discussie over de wijze waarop dieren gehouden worden door het aanpakken van knelpunten ten aanzien van het dierenwelzijn.

Doel van het project

Het doel van deze PPS is het ontwikkelen van integraal duurzame huisvestings- en managementsystemen voor vleeskuikenouderdieren die ontworpen zijn met het oog op verbetering van de belangrijkste uitdagingen binnen de gebieden: dierenwelzijn, milieu, diergezondheid en (re)productie.

Relatie met missie (Motivatie)

Voor een brede duurzame (3 P’s: People, Planet, Profit) sector is een integrale benadering van de knelpunten op verschillende deelgebieden noodzakelijk. Dit om te voorkomen dat een oplossing voor een individueel deelgebied afwenteling geeft op andere gebieden.

Geplande acties

Het project beoogd de volgende resultaten te behalen:
a. het verbeteren van het dierenwelzijn door het verminderen van de stress door de gecontroleerde voerverstrekking, verbeteren van het paargedrag, vermijden van ingrepen en verbeteren van de bevedering;
b. het verlagen van milieu- en omgeving belastende stoffen (ammoniak, fijnstof, geur en zoönose);
c. het verbeteren van de diergezondheid met als resultaat een lagere uitval, voorkomen van huidbeschadigingen en vermindering van AB gebruik bij de dieren zelf en de nakomelingen;
d. het optimaliseren van de (re)productie (hogere productie van eieren en betere bevruchting/uitkomsten);
e. via het verlagen van emissies van fijnstof, geur, endotoxinen en zoönosen en het verlagen van het AB-gebruik heeft dit project ook positief effect op de volksgezondheid.