Breeders In Technology (BITe)

Breeders In Technology (BITe)

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

LWV19064

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D3. Veilige en duurzame primaire productie

Startdatum

01/01/20

Einddatum

31/12/23

Samenvatting

De vleeskuikenouderdierensector heeft steeds meer te maken met maatschappelijke druk om de houderij te veranderen naar een meer duurzamere sector. De sector onderkend dit en daarom wordt er binnen de sector, samen met periferie en WLR, al intensief samengewerkt binnen projecten om een meer robuustere houderij van vleeskuikenouderdieren te realiseren. In 2014 is het project Breeders In Balance gestart die eind 2020 zal eindigen. Als vervolg daarop is nu dit nieuwe project ontwikkeld waarbij getracht wordt om de vleeskuikenouderdierensector nog verder te innoveren en te verbeteren. Het doel van dit project is om integraal een stap in duurzaamheid te maken door middel van het toepassen van innovatieve technologie, management en huisvesting. Binnen dit project zal het paargedrag en rustgedrag van de dieren geoptimaliseerd worden door het aanpassen van het management en huisvesting. Daarnaast zal een systeem worden ontwikkeld om de gezondheidsstatus van een koppel dieren te volgen in een vroeg stadium: een ‘early warning’. Verder worden innovatieve voerinterventies ontwikkeld om de levensduur van de dieren te verlengen, wat een grote efficiëntie verbetering zal betekenen. Als laatste wordt apparatuur ontwikkeld waarbij onbevruchte broedeieren op het vermeerderingsbedrijf worden uitgesorteerd en dus niet naar een broederij gaan.

Het project heeft belangrijke gevolgen voor zowel de sector, wetenschap als maatschappij door het toepassen van innovatieve en duurzame management- en huisvestingsaanpassingen. De sector zal van dit project profiteren door de stappen die gezet worden op gebied van welzijn, gezondheid, efficiëntie en productie die gezamenlijk de sector een positief en duurzaam imago zal geven. Het effect op het rendement voor de sector worden geschat op €9 miljoen. Dit project draagt bij aan verbetering van belangrijke maatschappelijke issues zoals gezondheid (antibiotica vermindering) en welzijn (gedrag) door de beoogde aanpassingen aan de houderij en management van de sector. Dit project is binnen de wetenschap uniek door het integrale karakter van het oplossen van uitdagingen binnen de sector. Specifiek zijn de experimenten over paargedrag, rustgedrag en (re)productie interessant voor de internationale wetenschappelijke gemeenschap, waarin binnen de vleeskuikenouderdierensector nog weinig onderzoek is uitgevoerd. Daarnaast zullen de vernieuwende onderdelen omtrent het monitoren van de gezondheidsstatus van het koppel en het vroegtijdig uitsorteren van onbevruchte broedeieren internationaal veel aandacht krijgen.

Doel van het project

De consortium partners willen met dit project een integrale stap voorwaarts in duurzaamheid maken. Brede duurzaamheid bestaat uit de drie onderdelen, People, Planet en Profit, de verschillende onderdelen uit dit onderhavige project vallen allemaal binnen deze 3P’s. Er wordt onderzoek gedaan naar het paargedrag tussen hennen en hanen (Profit en People) en naar het optimaliseren van het rustgedrag van de dieren (People). Daarnaast wordt welzijn, gezondheid en productie (People en Profit) verbeterd door het toepassen van innovatieve technologie die als een ‘early warning’ systeem ingezet wordt ten aanzien van de gezondheid van de dieren (People en Profit). Verder wordt de efficiëntie van de gehele sector verbeterd door het verlengen van de legperiode (Planet en Profit). Tevens worden de faalkosten verlaagd door onbevruchte broedeieren in een vroeg stadium uit te sorteren met positieve effecten op de resource efficiëntie (Profit en Planet).
Specifieke doelen per onderdeel:
1. Het paargedrag van vleeskuikenouderdieren veranderen door een ander hanenmanagement toe te passen. De hennen en hanen komen niet dagelijks met elkaar in aanraking waardoor het agressief (paar)significant verminderd.
2. De voorkeur van rustgelegenheid gedurende de nacht vaststellen van vleeskuikenouderdieren om daarmee het welzijn te verbeteren.
3. De gezondheid van ouderdieren, en de daarmee samenhangend uitval verminderen door het toepassen van een nog te ontwikkelen automatisch gezondheidsmonitoringssysteem (‘early warning’ systeem).
4. De levensduur van ouderdieren verlengen (van 60 naar 65 weken leeftijd) door middel van het toepassen van aangepast (voer)management.
5. Het uitsorteren van onbevruchte broedeieren op het vermeerderingsbedrijf door middel van innovatieve apparatuur.

Relatie met missie (Motivatie)

De betrokken partners participeren in dit project door het innovatieve karakter en de mogelijkheid om samen te werken aan het robuuster maken van de sector. De PPS is voor de deelnemende partners een platform waarin relaties tussen bedrijven onderling en relaties tussen bedrijven en kennisinstellingen ontwikkeld en onderhouden worden. De partners hebben allemaal hun eigen unieke en belangrijke plek binnen de sector en zijn volledig (pluimveehouders) of gedeeltelijk (private partners) afhankelijk van een sterke en robuuste sector. Binnen de PPS worden kennis-bouwstenen ontwikkeld, die binnen het eigen bedrijf kunnen worden doorontwikkeld tot eigen unieke nieuwe producten en of kennis. Meer specifiek krijgen de deelnemende bedrijven als eerste de beschikking over ‘state of the art’ kennis (apparatuur en management tools) waardoor ze zich als individueel bedrijf kunnen profileren in de sector. De deelnemende bedrijven hebben een directe of indirecte rol in de sturing en uitvoering van fundamenteel en/of toegepast onderzoek in een sector waar het door de kosten moeilijk is om als individueel bedrijf zelf onderzoek te doen. Daarbij draagt deelname aan deze PPS bij aan de innovatieve en ondernemende uitstraling van de diverse bedrijven. Verder is het voor de bedrijven van groot belang dat ze meedoen aan deze PPS omdat ze daarmee een signaal naar de pluimveehouders afgeven dat ze bereidt zijn om samen mee te denken en te werken aan het verbeteren van de sector.

Het project is relevant voor de missie “Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel” van de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. Daarnaast heeft het project duidelijke raakvlakken met het meerjarige programma ‘sleuteltechnologieën’. Meer specifiek wordt in dit project aandacht besteed aan de gezondheid, welzijn en integriteit van het dier door het management rondom het paar- en rustgedrag verder te optimaliseren. Dit is zeker van belang in een toekomstige omgeving waarin ingrepen aan het dier (met name kleine teen van de hanen) niet meer zijn toegestaan. Door de integrale duurzame aanpak van het project zal de sector voldoen aan de lopende en toekomstige discussies omtrent welzijn, gezondheid en productiviteit. Alle toekomstige managementmaatregelen moeten eenvoudig uit te voeren zijn om de pluimveehouders een eerlijk inkomen te verschaffen en concurrerend te blijven ten opzichte van het buitenland. Door het toepassen van innovatieve technologie wordt de duurzaamheid gewaarborgd.

Het project is belangrijk voor de sector, omdat het resulteert in innovatieve en duurzame managementmaatregelen en apparatuur die gezamenlijk de sector een positief imago (positief voor dierenwelzijn en diergezondheid) zal geven. Daarnaast zal het project leiden tot een efficiëntie slag in de sector waardoor de duurzaamheid van de sector zal toenemen. Verder zal de (re)productie en gezondheid van de dieren verbeteren wat de rentabiliteit van de sector een positieve impuls zal geven

Deze PPS zal door de transitie naar een breder duurzamere houderij van vleeskuikenouderdieren een zekere maatschappelijke meerwaarde met zich mee brengen. Door tegemoet te komen aan knelpunten op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid zal het project positief bijdragen aan de maatschappelijk acceptatie. Algeheel zal een duurzamere en gezondere houderij (minder antibiotica in de keten) leiden tot veiliger en gezonder voedsel voor de consument.

De economische meerwaarde van het project wordt bewerkstelligd door het toepassen van verschillende management maatregelen. De schatting is dat deze aanpassingen zullen leiden tot een lagere uitval (-1%), hogere productie (+5% broedeieren), 1% hogere uitkomst van eieren en minder afvoer van onbevruchte broedeieren (-5%). Wanneer de veronderstelde aanpassingen doorgevoerd worden in de totale Nederlandse vleeskuikenouder sector en de geschatte positieve effecten ook daadwerkelijk worden gerealiseerd zal het rendement in zijn geheel met ongeveer €9 miljoen op jaarbasis toenemen.

De wetenschappelijke meerwaarde van het project komt tot uitdrukking op het gebied van het paargedrag, rustgedrag en (re)productie. Deze onderwerpen zijn nog nauwelijks onderzocht voor ouderdieren. Verder zullen de innovaties op het gebied van het monitoren van de gezondheidsstatus van het koppel en het vroegtijdig uitsorteren van onbevruchte broedeieren een internationale wetenschappelijk uitstraling hebben.
Binnen het project wordt contact gezocht en onderhouden met internationale onderzoeksgroepen en wordt de kennis gedeeld via publicaties in peer-reviewed journals en op wetenschappelijke congressen.

Geplande acties

De volgende concrete resultaten worden met dit project bereikt:
1. Aangepast management om het paargedrag tussen hennen en hanen te optimaliseren;
2. Aangepaste huisvesting om het rustgedrag van de hennen en hanen te verbeteren;
3. Apparatuur voor het monitoren van de gezondheidsstatus van het koppel op individueel dierniveau aan de hand van diverse uiterlijke parameters aan de dieren;
4. Innovatieve voerinterventies om de legperiode van de vleeskuikenouderdieren naar minimaal 65 weken leeftijd te verlengen;
5. Apparatuur om het vroegtijdig uitsorteren van onbevruchte broedeieren op het vermeerderingsbedrijf mogelijk te maken.