Circulaire inzet digestaat ter bevordering van bodemleven en biodiversiteit

Circulaire inzet digestaat ter bevordering van bodemleven en biodiversiteit

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

AF18054

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A1. Verminderen fossiele nutriënten en emissies naar bodem, water en lucht

Startdatum

01/01/19

Einddatum

31/12/20

Samenvatting

De Hoeve Innovatie werkt voor Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV). De aanleiding voor het project is dat het goed ontwikkelde integrale denken vooral gericht is op de stallen, de dieren en de mestafvoer. KDV wil het integrale denken uitbreiden naar de omgeving, de bodem (akkerbouwgrond, grasland of anders), het grond- en oppervlaktewater rondom varkensbedrijven en naar het klimaat. De sector varkenshouderij kenmerkt zich veelal door lineair denken, aanbodgedrevenheid, end of pipe oplossingen, weinig samenwerken en grondloosheid. In de visie van KDV moet dit veranderen en is de varkenshouderij vooral een wezenlijk onderdeel van een kringloop. De varkenshouderij dient de rol die ze kan nemen in een circulaire economie ook op te pakken. Het raakt aan haar bestaansrecht, aan het imago en de maatschappelijke acceptatie.

Doel van het project

KDV wil intensief gaan samenwerken met een of twee akkerbouwbedrijven of melkveehouderijbedrijven, zodat mest- en oogstproducten uitgewisseld kunnen worden. Het doel van dit onderzoek was:
1. Bereiden van gewenste mestproducten uit monovergisten door stro en/of riet ook te vergisten (betere C/N verhouding).
2. Maximale inzetbaarheid bepalen van digestaat-producten (dik en dun) op varkens-en akkerbouwbedrijven voor optimale kringloop van N, P, K en C.
3. Bepaling van het effect van mestproducten op bodemvruchtbaarheid en bodemleven; en daaraan gekoppeld de biodiversiteit en waar mogelijk de vogelstand en/of andere diersoorten.
4. Aantonen dat het mogelijk is de waterkwaliteit van het grond en oppervlakte water (die mogelijk negatieve effecten van de huidige landbouwmethodes hebben) positief te beïnvloeden.
5. Een inschatting maken van het bijkomend positief effect van koolstofvastlegging in de bodem en daarmee een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstelling.

Relatie met missie (Motivatie)

- Onderzoek naar een nutriënten kringloop met zo weinig mogelijk verliezen naar lucht, bodem en water.
- Het onderzoek raakt daarmee aan kringlooplandbouw, behoud van organische stof (C), en aan de N – emissie en klimaat problematiek (CH4, CO2 en N2O) alsmede aan het verhogen van de fosfaatefficiëntie vanuit dierlijke mest.
- Onderzoek naar effecten op bodemvruchtbaarheid, aandacht voor organische stof (C/N verhouding in mest).
- Relaties aantonen naar bodemleven en biodiversiteit.

Geplande acties

1. De optimale kringloop tussen de bedrijven modelmatig berekenen. Flowschema’s opstellen, nutriëntenstromen berekenen en kosten calculaties uitvoeren met mogelijke gevoeligheden en scenario’s.
2. Testen van apparatuur om stro en riet goed te kunnen verkleinen of te ontsluiten. Laboratorium onderzoek naar de biogasopbrengst bij verschillende C/N verhoudingen van (stro/riet) mest bij verschillende mestsoorten en mengverhoudingen.
3. Relateren van de mestproducten aan de bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit (flora en fauna).

Naam projectleider

Nico Verdoes