DATA-FAIR: value-creation by data sharing in agri-food business

DATA-FAIR: value-creation by data sharing in agri-food business

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

AF16101

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>Sleuteltechnologieën LWV>Smart Technologies in Agri-Horti-Water-Food

Startdatum

01/01/17

Einddatum

31/12/20

Samenvatting

Data, als grondstof voor monitoring, planning en sturing van processen, wordt steeds belangijker in onze samenleving. Deze ontwikkeling wordt versterkt door het opkomende Internet of Things (IoT) waarin allerlei sensors, apparaten e.d. met elkaar verbonden zijn en real-time data kunnen leveren. Wereldwijd wordt de agri-food sector door deze ontwikkeling beïnvloed en voor Nederland is het belangrijk om hiervan te profiteren en tegelijkertijd een leidende positie in te nemen.
Data krijgt veelal waarde door ze te combineren en aggregeren. Delen van data tussen bedrijven in de keten is daarbij belangrijk. Hoewel diverse bedrijven stappen in deze richting hebben gezet, stagneert deze ontwikkeling door discussies over eigendom van data en ontbreken van een goed businessmodel om de waarde van data te delen. Ook zijn applicaties moeilijk uitwisselbaar zijn tussen diverse platforms, apparaten en gebruikers. De voordelen voor boeren staan vaak minder centraal dan die voor de agri-business, wat het risico van weerstand tegen big data met zich meebrengt.
DATA-FAIR ontwikkelt applicaties voor de uitwisseling van data tussen diverse platforms. Bestaande toepassingen die met een extra functie of module zijn uit te breiden zijn uitgangspunt. De data betreft bedrijfsspecifieke normen en duurzaamheidsdata voor kredietbeoordeling, of vermindering van administratieve lasten en risicoanalyses door verzekeraars op basis van rechtstreeks data van de agrariër.

Binnen de toepassingen zijn bruikbaarheid, flexibiliteit, opschaalbaarheid van belang. Voor een aantal toepassingen is aandacht voor het ontwikkelen van aantrekkelijke en transparante verdienmodellen en een goede organisatorische inbedding (governance). Dit leidt tot directe en langdurige bruikbaar- en toepasbaarheid in de praktijk.

Doel van het project

Het DATA-FAIR project wil de innovatie versnellen door het organiseren van 8 grootschalige trials door het bedrijfsleven waarin een aantal data- en IoT-gebaseerde apps & services ontwikkeld worden waarbij data rondom het boerenbedrijf gedeeld wordt tussen diverse platforms en toegevoegde waarde gecreëerd wordt. De boer blijft hierbij aan de knoppen en bepaalt welke data gedeeld wordt, met wie en onder welke voorwaarden.

Relatie met missie (Motivatie)

Data krijgt waarde door combineren en aggregeren. Delen van data tussen bedrijven in keten is belangrijk, maar komt te traag op gang. Op dit moment lijken veel bedrijven al op deze ontwikkeling in te spelen, met name door het creëren van platforms waarop data wordt verzameld en gecombineerd. Echter, succesvolle toepassingen ontstaan alleen als meerdere datasets (private, IoT en open data) gedeeld kunnen worden. Daarvoor is het noodzakelijk dat verschillende toepassingen en platforms makkelijk data kunnen delen en vooral dat dit voor de boer makkelijk wordt gemaakt en hij er ook voordeel van heeft

Geplande acties

In het project worden duidelijke afspraken gemaakt worden over het gebruik van data, privacy en beveiliging. Uiteindelijk gaat dit alleen maar gebeuren als per toepassing de partners structurele afspraken maken over datagebruik, business model en de governance.
We zoeken naar modellen waarin spelers met elkaar kunnen samenwerken met behoud van eigen identiteit en business model. Er wordt ervaring opgedaan in het maken van afspraken over eigendom van data, governance van de applicatie en een businessmodel. Deze ervaringen worden op langere termijn concreet vastgelegd in organisaties, architectuur en infrastructuur.