De Waarden van Groenten en Fruit

De Waarden van Groenten en Fruit

Organisatie-onderdeel

TKI TU

Projectcode

TU18111

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D1. Waardecreatie en verdienvermogen

Startdatum

01/01/19

Einddatum

31/12/22

Samenvatting

Er is relatief weinig bekend over de relatie tussen specifieke inhoudsstoffen van groente en fruit en de daarmee samenhangende gezondheidseffecten. Inhoudsstoffen worden bovendien amper gemeten in groente en fruit, waardoor onduidelijk is wat de invloed is van bijvoorbeeld raskeuze en teeltcondities. In dit project wordt door ondernemers en kennisinstellingen samengewerkt om de échte waarde van verschillende groenten- en fruitsoorten in kaart te brengen. Er worden twee innovatieve meetmethoden ontwikkeld en gecombineerd om te kunnen definiëren wat de inhoudsstoffen en gezondheidseffecten van een aantal belangrijke groenten- en fruitsoorten zijn.

Doel van het project

Het goed en betrouwbaar kunnen onderbouwen van de voedingswaarde van groenten en fruit zal bijdragen aan het overall doel van MMIP D1: ‘Bijdragen aan het vergroten van de waardering voor voedsel’ en ‘het herstellen van vertrouwen in voedsel’.

Relatie met missie (Motivatie)

Door meer zicht te krijgen op mogelijke bronnen van variatie in voedingswaarde in groente en fruit kan beter gestuurd worden op voedingswaarde. En door te verkennen wat de mogelijkheden zijn voor gezondheidsclaims wordt een basis gelegd voor eenduidige informatie richting consumenten. Beide aspecten dragen bij aan een (her)waardering van groente en fruit.
Het ontwikkelen van betrouwbare informatie over de voedingswaarde van groente en fruit draagt bovendien bij aan het vertrouwen van consumenten, in tegenstelling tot de regelmatig terugkerende berichten in diverse media dat groente en fruit niet meer zo gezond zou zijn als vroeger.

Geplande acties

Het project is onderverdeeld in 5 werkpakketten. Per WP staan de milestones genoemd:
WP1. Selectie van modelgewassen en inhoudsstoffen: Aan het eind van jaar 1 moeten de keuzes m.b.t. inhoudsstoffen en producten gemaakt zijn. Op te leveren producten: selectie van inhoudsstoffen (die mogelijk goed gecombineerd te extraheren en te meten zijn) en producten (met relatief hoge concentraties van deze inhoudsstoffen). Daarnaast zal de systematische literatuurstudie naar de diverse stoffen uit groenten en fruit resulteren in een wetenschappelijke publicatie.

WP2 Ontwikkeling innovatieve meetmethode inhoudsstoffen: Per combinatie van inhoudsstof en product een betrouwbare en uitwisselbare methode op basis van bestaande technieken. Daarnaast worden de mogelijkheden van nieuwe innovatieve methode verkend die inhoudsstoffen in groenten en fruitproducten meten. De compositie en bandbreedtes van de geselecteerde producten worden gerapporteerd.

WP3. Innovatieve aanpak gezondheidsclaims (challenge testen): De uitkomsten van de literatuurstudie uit WP 1 is essentieel voor onderdeel 1A (verkenning welke te meten homeostaseveranderingen meegenomen dienen te worden), waar onderdeel 1B (samenstelling en eerste tests van componenten in het challenge model) al eerder kan worden opgestart. Aan het eind van jaar 2 moet in beeld zijn welke effecten meegenomen moeten worden in de ontwikkeling van het challenge model, te gebruiken in onderdeel 2. In WP3 wordt overwogen om een ex vivo challenge test uit te voeren om de resultaten van de in vivo challenge test verder te kunnen ontwikkelen en duiden. Hiermee zullen de eerste ontwikkelingsstappen van een challenge model om de geidentificeerde gezondheidsmarkers in de mens te kunnen meten opgeleverd worden (laboratorium fase doorlopen en een eerste proof of principle test gedaan met een geselecteerde inhoudsstof en het bijpassende ontwikkelde challenge model). In combinatie met de gegevens uit WP4, zullen hier diverse wetenschappelijke artikelen over gepubliceerd kunnen worden.

WP4. Eerste verkenning van het stappenplan: Vanaf het begin van het project (jaar 1) zal contact gelegd worden met de Medisch Etische ToetsingsCommissie om tijdens jaar 3 de goedkeuring te kunnen verkrijgen om de humane testen met het challenge model gestart kunnen worden. In het eerste half jaar van jaar 4 worden de testen afgerond en zullen de resultaten worden verwerkt.
Op te leveren producten: een eenduidig ‘proof of principle bevestiging’, wetenschappelijke publicaties over de ontwikkeling van het challenge model en de regulatory barrier analysis en een PhD thesis over deze wetenschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast zullen de consortiumpartijen voor de geteste stoffen inzicht hebben welke stappen nog moeten worden ondernomen om een gezondheidsclaim aan te kunnen vragen. In deze onderzoeksstap wordt geanalyseerd in hoeverre het bekende en gegenereerde bewijs toereikend is voor een gezondheidsclaim autorisatieprocedure onder Europese wet- en regelgeving. Is het gezondheidseffect al goed genoeg bestudeerd en welk (type) onderzoek is nog nodig om tot een autorisatiedossier te komen voor de stof(fen) die getest is (of zijn) in dit onderzoek? Zodra duidelijk is welke gegevens verzameld zijn in de verschillende werkpakketen van dit project, kan ook inzicht gegeven worden in hoeverre de gezondheidseffecten van de diverse geteste stoffen wetenschappelijk zijn onderbouwd. Waar de regulatory barrier analysis in stap 2 van dit WP breder ingestoken is, zal met deze analyse in kaart worden gebracht in hoeverre de specifieke dossiers voor de onderzochte stoffen compleet zijn of welke onderzoeksgegevens nog missen en hoe deze gegevens aangevuld moeten worden.

WP5. Communicatie en Disseminatie: In het eerste jaar zal er specifiek worden ingezet op het ontwikkelen van een huisstijl en een informatieve website rondom dit project. Jaarlijks zal er een communicatieplanning opgesteld worden waarin de specifieke contentcreatie zal worden gepland. Daarnaast zal er een jaarlijks evenement worden georganiseerd, waarin dit project en de behaalde alsmede de te verwachten resultaten centraal staan.