De weg naar digitale groene vingers

De weg naar digitale groene vingers

Organisatie-onderdeel

TKI TU

Projectcode

TU18016

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>Sleuteltechnologieën LWV>Smart Technologies in Agri-Horti-Water-Food

Startdatum

01/01/19

Einddatum

31/12/21

Samenvatting

Om in de toekomst in staat te zijn om autonoom een teelt aan te sturen moet de plant ofwel het gewas op 5 minuten basis meetbaar worden. Er zijn diverse sensoren op de markt die allen een ander aspect van de plant of zijn omgeving meten. Echter ontbreekt het aan kennis over hoe deze sensoren gecombineerd zouden kunnen worden tot een sensor netwerk wat in staat is 5 minuten data van de plant te genereren en te interpreteren.
In dit project wordt een integraal meetsysteem ontwikkeld, dat in staat is de gewasreactie objectief meetbaar te maken. Het gedefinieerde meetsysteem moet zodanig ingericht worden dat dit vervolgens in de systematiek van autonome teeltsturing of energiemanagement ingepast kan worden. Deze ontwikkeling maakt dat autonoom telen schaalbaar wordt en internationaal toepasbaar.

Doel van het project

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een integraal meetsysteem. Dit meetsysteem moet de gewasreactie en ontwikkelingen van het gewas vastleggen. De focus ligt hierbij op het meetbaar maken van totale groei (toename versgewicht) en de verdeling van assimilaten (vegetatief/generatief), en het direct meetbaar maken wanneer deze gewasontwikkeling afwijkt van de verwachting.

Relatie met missie (Motivatie)

Dit project moet bijdragen aan het grootschalig toepasbaar maken van duurzaam autonoom telen in de praktijk. De huidige situatie is dat de bedrijven steeds groter worden en dat de beschikbare teeltkennis afneemt. Daarnaast stelt de markt steeds hogere eisen aan de teelt, duurzaamheid en management informatie. Om de teelt constant te blijven optimaliseren en een maximaal en duurzaam teeltresultaat te realiseren moet gewaskennis worden vastgelegd. Door data goed te gebruiken en de gewaskennis vast te leggen, in een combinatie van sensoren met modellen, kunnen we als Nederlandse glastuinbouw voorop blijven lopen. Deze ontwikkeling is in lijn met de trend dat het aantal telers afneemt en de bedrijven steeds groter worden. Het ondersteunen van de aansturing van de teeltomstandigheden met objectieve gewasmetingen, zorgt voor continuïteit en voorspelbaarheid van de teelt en kan bijdragen aan efficiëntere inzet van resources. Hiermee creëren we een nieuwe en sterke internationale positie voor de Nederlandse glastuinbouw, doordat de Nederlandse teeltkennis efficiënter en internationaal kan worden ingezet. De zogenoemde ‘Groene vingers’ worden hierdoor vastgelegd in digitale management informatie.

Geplande acties

Aan het eind van het project wordt een rapport opgeleverd waarin de resultaten van het project beschreven worden.

Zowel de resultaten van de teeltactiviteiten (WP2 & WP3) worden besproken als de conclusie van het project: Het beoogde sensornetwerk en een methode hoe hiermee de teelt te begrijpen. Inclusief aanbeveling voor verder onderzoek.

Naam projectleider

Lisanne Schuddebeurs