Duurzame beheersing van onkruiden

Duurzame beheersing van onkruiden

Organisatie-onderdeel

TKI TU

Projectcode

LWV19193

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Startdatum

01/01/20

Einddatum

31/12/23

Samenvatting

In vrijwel alle agrarische sectoren is beheersing van onkruid noodzakelijk om opbrengstverliezen van gewassen te beperken. Het niet beheersen van onkruiden leidt tot opbrengstderving. Om onkruiden te beheersen worden momenteel vooral chemisch-synthetische gewasbeschermingsmiddelen ingezet.
Doel van het project is het verminderen van de afhankelijkheid van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen door met behoud van productie en kwaliteit van de te telen gewassen op duurzame wijze…
 de onkruiddruk te verlagen
 de druk van onkruiden beter te beheersen
Want in de toekomst zullen er als gevolg van ongewenste emissies naar het milieu, politiek maatschappelijke druk én uitdagingen in de registraties van herbiciden minder chemische herbiciden beschikbaar zijn. Kortom, de onkruidbestrijding van morgen en overmorgen ziet er anders uit dan die van vandaag. Deze PPS is bedoeld om oplossingen te realiseren die passen in de onkruidbestrijding van vandaag, morgen en overmorgen.
Binnen dit project is de vervanging van glyfosaat een belangrijk subdoel, gezien de huidige sectorbrede afhankelijkheid van glyfosaat enerzijds en de onzekere toekomst van deze werkzame stof anderzijds.
Hoe gaan we dat doen? Het project is verdeeld in verschillende werkpakketten en gewassen.
De activiteiten zijn verdeeld in een aantal werkpakketten:
1. Alternatieve low risk middelen voor onkruidbeheersing. Denk aan vetzuren of geconcentreerde meststoffen. Denk ook aan onkruidbestrijding in een NKG teelt systeem (niet kerende grondbewerking).
2. Toepassing van Mulch strategieën, compost, mechanische en fysische bestrijdingsmethodieken. Denk bij mulch of compost aan het aanbrengen van een voor onkruid verstikkende laag of aan ‘onderplanten’. Denk bij mechanisch aan innovatieve schoffeltechnieken.
3. Digitale technieken om de vitaliteit van het onkruid te meten. Denk daarbij aan scan technieken die helpen om de nieuwe generatie groene herbiciden qua timing en dosering gerichter en effectiever toe te passen
4. Toepasbaarheid van extracellulair zelf-DNA. Deze techniek is erop gebaseerd dat DNA dat vrijkomt bij de afbraak van planten groeiremming kan veroorzaken bij dezelfde planten. Onkruid met onkruid bestrijden dus.
Er wordt gewerkt in de volgende gewassen;
 Akkerbouw: Suikerbieten, aardappelen
 Bloembollen: tulp, lelie
 Glastuinbouw: lelie, cymbidium
 Melkveehouderij; graslandvernieuwing
Algemeen geldend is dat het onderzoek binnen dit project wordt beoordeeld op welke methoden daadwerkelijk kansrijk zijn voor toepassing in de praktijk. Daarmee vormt dit project een belangrijke aanvulling op het fundamenteel onderzoek. Het draagt er namelijk toe bij dat innovaties sneller sector breed toegepast zullen worden in de dagelijkse praktijk.

Doel van het project

Het project is er in de breedte op gericht om de afhankelijkheid van de huidige chemische herbiciden te verlagen door inzet van alternatieve middelen, het toepassen van fysische en mechanische methodieken en door het aanpassen van teeltsystemen. Tevens wordt er door de inzet van cameratechniek gewerkt aan het definiëren van drempelwaardes gericht op de inzet van de nieuwe generatie herbiciden.

Geplande acties

WP 1; alternatieve middelen voor onkruidbeheersing
• Jaarrapportages per gewas van proeven met daarin kennis over de effecten van middelen, doseringen en behandelingsstrategieën, inclusief gebruik van verschillende spuittechnieken.
• Adviezen voor meest veelbelovende combinaties (methoden-middelen).
• Eindrapportage per gewas met daarin de resultaten van een aantal geteste combinaties en adviezen voor implementatie in de praktijk (jaar 4)
WP 2; Toepassing van mulch-strategieën, compost, mechanische- en fysische bestrijdingsmethoden
• Jaarrapportage per gewas van proeven met daarin kennis over de effecten van de verschillende geteste technieken en methoden, conclusies.
• Adviezen voor meest veelbelovende combinaties (methoden- methoden, methoden-middelen)
• Eindrapportage per gewas met daarin de resultaten van een aantal geteste combinaties en adviezen voor implementatie in de praktijk (jaar 4)
Wp 3. Digitale technieken om de vitaliteit van het onkruid te meten
• Jaarrapportage met daarin de voortgang van de ontwikkeling van in het veld toepasbare technieken/ methoden om de vitaliteit van het onkruid te meten.
Wp4. Toepasbaarheid van extracellulair zelf-DNA als onkruidonderdrukker.
• Eindrapportage over de bevindingen van de ‘proof of principle’, en de effectiviteitsproeven uitgevoerd in de proefvelden en op de praktijkpercelen (jaar 4)
Algemeen
• Kennisuitwisseling tijdens telersbijeenkomsten
• Jaarlijks vakblad artikelen in akkerbouw, bollen, glas vakliteratuur
• Maandelijkse communicatie activiteiten via social media.