“Duurzame verlaging antibioticumgebruik varkenshouderij. Collectieve aanpak bedrijfsgebonden dierziekten te beginnen bij PRRSv”

“Duurzame verlaging antibioticumgebruik varkenshouderij. Collectieve aanpak bedrijfsgebonden dierziekten te beginnen bij PRRSv”

Organisatie-onderdeel

TKI AF

Projectcode

LWV21215

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D3. Veilige en duurzame primaire productie

Samenvatting

De varkenshouderij in Nederland heeft het antibioticagebruik in 10 jaar succesvol gereduceerd met circa 60% via een aanpak gericht op monitoring en benchmarken om zo bewustwording en daarmee actiebereidheid te creëren. De laatste jaren stagneert echter de daling. Om een verdere reductie mogelijk te maken, is maatwerk per bedrijf nodig. In de landelijke werkgroep antibioticaresistentie varkens (werkgroep ABRES), ressorterend onder CoViVa, is besloten om daarvoor een tweesporenbeleid te volgen:
1. Een plan van aanpak gericht op veelgebruikers (de zogenaamde rode bedrijven: bedrijven in het actiegebied). Daartoe is met het ministerie van LNV afgesproken dat het aantal rode bedrijven gehalveerd zal worden in 2024 t.o.v. basisjaar 2017. Het plan is begin 2021 in uitvoering gebracht.
2. Een collectief, preventief programma om de diergezondheid in de Nederlandse varkenshouderij te verhogen. Gezonde dieren hebben geen antibiotica nodig en de kans op overdracht van ziekten op de mens door gezonde dieren is kleiner. Verder draagt het streven naar gezonde dieren ook bij aan het welzijn van de dieren.

Dit projectvoorstel geeft invulling aan het tweede spoor. De opzet is analoog aan de gevolgde antibiotica aanpak in het afgelopen decennium. Via het bijeen brengen van bestaande kennis, gericht uitvoeren van onderzoek m.b.t. kennisleemtes, het ontwikkelen van (digitale) tools, het benchmarken van bedrijven op basis van gestandaardiseerde kengetallen en daarbij keuzevrijheid aan ondernemers om die tools te gaan toepassen die het beste bij het bedrijf en de ondernemer passen. Hierbij zal gewerkt worden met voorloperbedrijven, zodat in de praktijk zichtbaar wordt dat de aanpak werkt en praktijkervaring benut kan worden bij de uitrol naar de gehele varkenshouderij. De focus ligt in eerste instantie op PRRSv. PRRSv is een belangrijke ziekteverwekker die op vrijwel alle varkensbedrijven voorkomt en gepaard kan gaan met forse economische schade. Bovendien veroorzaakt het secundaire infecties, wat met antibiotica inzet gepaard gaat. Een succesvolle aanpak verruimt afzetmarkten voor Nederlands varkensvlees en draagt bij aan een beter verdienmodel. Er is bovendien handelingsperspectief. Voor de aanpak wordt samengewerkt tussen de CoViVa partners in de gehele kolom. Het consortium wordt daarnaast uitgebreid met de 5 in Nederland werkzame farmaceutische bedrijven die actief zijn in de PRRSv-bestrijding, om zo alle bestaande kennis te bundelen. Naast aandacht voor technische en veterinaire aspecten wordt ruim aandacht besteed aan de sociologische en psychologische kant.