Duurzame Zuivelketen 2.0

Duurzame Zuivelketen 2.0

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

AF15221

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D3. Veilige en duurzame primaire productie

Startdatum

01/01/16

Einddatum

31/12/19

Samenvatting

Met het afschaffen van het melkquotum per 1 april 2015 is de landelijke melkproductie flink toegenomen, waardoor er behoefte is aan de ontwikkeling van nieuwe wetenschappelijke kennis op vier belangrijke knellende thema’s. In de PPS Duurzame Zuivelketen 2.0 is voor elk van deze vier thema’s een deelproject gestart: weidegang: “Amazing Grazing”, mineralenefficiëntie: “Kringloopwijzer”, biodiversiteit: “Biodiversiteit” en verandermanagement: “Management of Change”.

Doel van het project

1) Weidegang - deelproject “Amazing Grazing 2.0”
Direct doel: onderzoeken en onderbouwen van oplossingen voor inpassing van beweiden, via managementtools en concrete beweidingssystemen voor de praktijk.
Uiteindelijk doel: Bijdragen aan het verhogen van het aantal melkveebedrijven dat weidegang toepast richting het niveau van 2012 (81% van de bedrijven).
2) Mineralenefficiëntie - deelproject “KringloopWijzer”
Direct doel: Onderbouwen, verbeteren en verbreden van de bedrijfsspecifieke berekening van de stikstof- en fosfaatexcretie, ammoniak- en broeikasgasemissie, en daarmee kennis op doen om deze vormen van uitstoot terug te dringen.
Uiteindelijk doel: Fosfaatproductie onder het fosfaatplafond voor de Nederlandse melkveehouderij (84,9 mln kilogram fosfaat), reductie van de ammoniakemissie (met 5 kton in 2020 tov 2011), een verbetering van de energie-efficiency (2% per jaar) en minder uitstoot van broeikasgassen (gelijk aan 2011).
3) Biodiversiteit - deelproject “Biodiversiteit”
Direct doel: het in kaart brengen van de (indicatoren voor) biodiversiteit op alle melkveebedrijven in Nederland zowel voor sectorale monitoringsdoeleinden als voor sturingsmogelijkheden op het individuele melkveebedrijf.
Uiteindelijk doel: Doelen op gebied van biodiversiteit concretiseren, monitoring opzetten en inzicht geven in handelingsperspectief voor veehouders
4) Verandermanagement - deelproject “Management of Change”
Direct doel: inzichtelijk maken in welke mate de duurzaamheidsdoelen voor de melkveehouderij, zoals gesteld door het initiatief Duurzame Zuivelketen, worden gehaald; en (indien nodig) op welke wijze bijgestuurd kan worden.
Uiteindelijk doel: realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen voor een toekomstbestendige zuivelsector