Early nutrition and feather pecking behaviour in mature laying hens

Early nutrition and feather pecking behaviour in mature laying hens

Organisatie-onderdeel

TKI AF

Projectcode

AF16173

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D3. Veilige en duurzame primaire productie

Startdatum

01/01/17

Einddatum

31/12/21

Samenvatting

Verenpikken door leghennen is een belangrijk welzijnsprobleem en resulteert in een aanzienlijk economisch verlies voor de boer. Ernstig verenpikken in een koppel kan overgaan in kannibalisme, wat resulteert in hoge sterftecijfers (tot 30%). Het EU-brede verbod op het gebruik van traditionele legbatterijen sinds januari 2012 en de groeiende bezorgdheid over de aanvaardbaarheid van snavelkappen verergeren dit probleem. Voeding werd verondersteld een ondergeschikte rol te spelen bij het ontstaan van verenpikken. Eerdere bevindingen in onze groep geven echter aan dat een vezelrijker, minder energierijk dieet in het vroege leven het verenpikken op latere leeftijd tot 20% kan verminderen. Deze bevinding biedt een nieuwe manier om veerbeschadiging tijdens de legperiode te moduleren. Onze hypothese is dat voedingsstrategieën op jonge leeftijd de gevoeligheid voor het beginnen van verenpikken op latere leeftijd verminderen. Voedingsstoffen kunnen bijvoorbeeld fungeren als voorlopers van krachtige gedragshormonen (bijv. Serotonine en dopamine), en verzadigingsgerelateerde darmhormonen (bijv. GLP-1, PYY, ghreline, CCK), die de eetduur en pikkengerelateerd gedrag kunnen beïnvloeden. Eerdere studies suggereren een verband tussen voeding in het vroege leven en het pikgedrag op latere leeftijd.
Het huidige voorstel heeft daarom specifiek tot doel de relatie te bestuderen tussen bepaalde voedingsstrategieën tijdens het vroege leven, de fysiologische mechanismen gerelateerd aan de beschikbaarheid van voedingsstoffen, energiemetabolisme en verzadiging, en de ontogenese van verenpikgedrag op volwassen leeftijd, in verschillende commerciële stammen. Ten slotte zal de opgedane kennis uit deze studie worden geïmplementeerd in nieuwe voedingsstrategieën.

Doel van het project

Het algemene doel van dit project is om voedingsstrategieën te ontwikkelen om verenpikgedrag te verminderen en/of voorkomen. Specifiek doel is het ontrafelen van onderliggende fysiologische mechanismen, zoals verzadiging en de activering van de darm-hersen-as, gerelateerd aan een combinatie van specifieke nutriëntaanvoer en nutriëntendichtheid, die het eet- en foerageergedrag verandert, evenals de motivatie voor verenpikken in jonge leghennen.

Relatie met missie (Motivatie)

Dit project draagt bij aan het verbeteren van het welzijn van
leghennen, en daarmee aan de verduurzaming van de leghennenhouderij.
Daarnaast levert dit project nieuwe kennis op over de fysiologische ontwikkeling van verenpikken in het brein van jonge opfokhennen. Deze kennis kan mogelijk ook van belang zijn bij de bestudering van ander beschadigend gedrag bij andere diersoorten, zoals staartbijten bij varkens. Deze inzichten kunnen veehouders helpen bij het voorkomen van beschadigende gedragingen. Uiteindelijk draagt de kennis uit dit project bij aan het op een verantwoorde wijze houden van leghennen met hele snavels in alle soorten houderijsystemen.
Verder levert dit project nieuwe inzichten op in voermanagement ter voorkoming van verenpikgedrag en kannibalisme. Een andere uitkomst van het project is vernieuwd inzicht in de voersamenstelling van opfok- en leghennen. Deze kunnen toegepast worden voor het samenstellen van laag-verenpikvoeders. De nieuwe bio-indicatoren voor verenpikken biedt de fokkerijinstellingen aanknopingspunten voor specifiekere selectie op genetische lijnen met een lage aanleg voor dit gedrag.

Geplande acties

De belangrijkste resultaten van dit project zijn:
- Nieuwe kennis op over de fysiologische ontwikkeling van verenpikken in het brein en het maagdarmkanaal van jonge opfokhennen.
- Nieuwe kennis over gedrag tijdens de opfok van leghennen.
- Nieuwe inzichten op in voermanagement ter voorkoming van verenpikgedrag en kannibalisme.
- Vernieuwd inzicht in de voersamenstelling van opfok- en leghennen.