Een integrale aanpak voor opsporing van ongewenst perfluorstoffen in de waterketen

Een integrale aanpak voor opsporing van ongewenst perfluorstoffen in de waterketen

Organisatie-onderdeel

WR-cap TU

Projectcode

LWV20171

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>C. Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied>C4. Verbeteren waterkwaliteit

Startdatum

01/03/21

Einddatum

31/12/23

Samenvatting

Van de meer dan 4700 Poly- en perfluoralkylstoffen wordt momenteel een fractie gemonitord. De aanwezigheid en verspreiding van complexe mengsel van PFAS blijft daardoor onbekend. Een locatiespecifieke aanpak is vereist om vervuiling van ons water met PFAS in kaart te brengen en maatregelen te nemen. Hiervoor is een integrale strategie vereist. Dit project voorziet in ontwikkeling van een dergelijke strategie en de eerste toepassingen daarvan.

Doel van het project

Voor het ontwerpen van een effectief en kostenefficiënt monitoringsprogramma is het vereist om een zo volledig mogelijk beeld te hebben van de aanwezigheid van PFAS in ons water (ook de PFAS die tot nu onvoldoende in beeld zijn of zelfs onbekend zijn) en de risico’s hiervan.

Relatie met missie (Motivatie)

Het brede scala aan PFAS stelt ons voor een uitdaging wat betreft monitoring en prioritering. Doordat de chemische eigenschappen van deze stoffen zeer verschillen én deze stoffen op zeer lage niveaus gedetecteerd dienen te worden, bestaan er momenteel geen toereikende, breed toepasbare screeningsmethoden voor deze stoffen en is een andere aanpak nodig. De vraag is welke stoffen waar en wanneer moeten worden gemonitord om de waterkwaliteit op het gebied van alle relevante PFAS te kunnen beoordelen. Een effectieve strategie om de aanwezigheid van deze stoffen in kaart te brengen is daarom cruciaal om de waterkwaliteit te bewaken. Een integratie van diverse analysemethodes, zowel chemisch als biochemisch is vereist om daadwerkelijk een effectieve monitoring in te richten.

Naam projectleider

Frederic Been